Vďaka tomuto ambicióznemu zámeru na nasledujúce desaťročie sa EÚ pevným krokom vydá na cestu k dosiahnutiu klimatickej neutrálnosti do roku 2050. Nový cieľ je založený na komplexnom posúdení vplyvu jeho sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov. Z posúdenia vyplýva, že takéto smerovanie je realistické a uskutočniteľné. Tento ambicióznejší prístup zároveň poukazuje na pokračujúce celosvetové vedúce postavenie EÚ pred nadchádzajúcou konferenciou OSN o zmene klímy. Komisia predložila zmenu navrhovaného európskeho právneho predpisu v oblasti klímy a zahrnula doň cieľ zníženia emisií do roku 2030 o najmenej 55 % ako odrazový mostík k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, ďalej vyzvala Parlament a Radu, aby potvrdili tento cieľ 55 % ako nový vnútroštátne stanovený príspevok EÚ v rámci Parížskej dohody a do konca tohto roka ho predložili na zaradenie do Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ale tiež predstavila legislatívne návrhy, ktoré sa majú predložiť do júna 2021 v záujme dosiahnutia spomínaného nového cieľa, vrátane: revízie a rozšírenia systému EÚ na obchodovanie s emisiami, prispôsobenia nariadenia o spoločnom úsilí a rámca pre emisie z využívania pôdy, posilnenia politík v oblasti energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov a posilnenia noriem CO2 pre cestné vozidlá. (iH)