Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 659,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 1 006,5 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 347,1 mil. eur. Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 774,6 mil. eur (+19,0 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 578,3 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 194,0 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 18,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 6,2 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 31,4 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 2,6 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 99,8 mil. eur (-21,9 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 52,5 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 67,9 mil. eur (-20,8 %). Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 54,7 mil. eur, administratívnych poplatkov o 11,1 mil. eur, kapitálových príjmov o 1,7 mil. eur a úrokov o 0,2 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,2 mil. eur. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 317,9 mil. eur (-51,9 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 113,3 mil. eur (+22,0 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 23,0 mil. eur (+26,8 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 22,0 mil. eur (+5,1 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 230,1 mil. eur (+62,2 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 936,0 mil. eur (+15,7 %). (iH)