Základným pilierom boja proti plagiátorstvu je prevencia, ktorá zahŕňa výchovu k poctivosti v rodine, škole, spoločnosti, ako aj pochopenie dôležitosti integrity a etiky v procese vzdelávania. Druhým pilierom je dobré nastavenie procesu kontroly, ktorý umožní včasné zachytenie plagiátu a nápravu.

Napokon aj študenti si musia uvedomiť, že samotný titul nemá pre nich pridanú hodnotu, ak nezískajú vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré budú môcť uplatniť vo svojej profesiovej dráhe. Keď budú študovať len pre titul, tak pôjdu na nekvalitné školy k slabým školiteľom, aby získali titul čo najľahšie. Oni určujú, akú službu dostanú. Keď chcú ľahký titul, tak nemôžu čakať kvalitu. Študenti by mali žiadať kvalitu, aby sa im učiteľ venoval, aby ich učil prospešné veci, dával im zmysluplné úlohy a nie aby sa tešili, že niečo nám odpadlo, niečo odpíšem, lebo ide o ich život a budúcnosť. Pri takomto prístupe len na tej škole strácajú čas a aj peniaze daňových poplatníkov, ktorí to celé platia.

Školy by sa mali financovať nielen podľa počtu študentov, ale aj podľa záujmu študentov. Keď sa niekde hlási veľa študentov a oni môžu prijať len pár, tak by mala takáto dobrá škola dostať viac financií, aby sa mohla rozšíriť a prijať viac študentov, a tá, o ktorú je menší záujem, by zase mala dostať menej. Najťažší chaos vzniká predstavami politikov, že ďalšou reformou podľa svojich predstáv systém zázračne vylepšia a spasia a že ich predchodca to určite robil zle, preto treba čo najviac zmeniť.

Len tak na okraj - Myslím si, že je načase preveriť všetky diplomovky kriticky píšucich novinárov, šéfredaktorov rôznych periodík, denníkov, týždenníkov, elektronických médií a všetkých, ktorí majú teraz plné ústa plagiátorstva.