Kačka podala návrh na vyhlásenie konkurzu, údajne ešte 30.08.2019. Zamestnávateľ Potraviny Kačka neinformuje dostatočným spôsobom zamestnancov o podstatných skutočnostiach súvisiacich s pracovným pomerom. Nerešpektuje ani OZ CBA, klame, zavádza, zneužíva nevedomosť zamestnancov a dlhodobo porušuje pracovnoprávne predpisy. 

 

Generálny riaditeľ p. Chlebuš však v médiách už dlhšie komunikuje, že zamestnávateľovi ide o udržanie pracovných miest. Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde, keďže už od jarných mesiacov kedy fy Potraviny Kačka zamestnávala viac ako 2200 zamestnancov začali zatvárať prevádzky potravín a prepúšťať zamestnancov. Nebolo by na tom nič výnimočné, keby nezneužívali nevedomosť zamestnancov. Navrhovali im skončenie pracovných pomerov dohodou s prísľubom na odmenu. Mám za to, že toto konanie je v rozpore s dobrými mravmi a viedlo k bezdôvodnému obohacovaniu zamestnávateľa, nakoľko navrhované odmeny neboli v súlade s nárokmi zamestnancov, na ktoré by mali nárok, keby sa im pracovný pomer končil v zmysle ustanovení Zákonníka práce. Týmto spôsobom obchádzali aj povinnosť vyplývajúcu z § 73  ZP - Hromadné prepúšťanie.

 

Aktuálna situácia je taká, že zamestnanci mali za mesiac august 2019 vyplatenú zálohu na mzdu. Stravné lístky, ktoré si vyplatili zrážkou zo mzdy dodnes nedostali. Zamestnávateľ sa rozhodol, že zamestnancom neposkytne ani pohyblivú zložku mzdy za mesiac 08/2019, čím ich poškodzuje na ich ďalších nárokoch. Zamestnávateľ Potraviny Kačka oznámil OZ CBA, že s účinnosťou od 25.09.2019 ruší úseky, oddelenia, útvary (v  podstate celú firmu). Toto konanie zamestnávateľa je však celé v rozpore so Zákonníkom práce.

 

Zamestnanci majú dôvodnú obavu, že nebudú mať ukončené pracovné pomery v súlade so Zákonníkom práce a nárokmi, ktoré im patria pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a ani vydané potvrdenia na uplatňovanie dávky v nezamestnanosti a dávky z garančného poistenia. Prevádzky sa zatvárajú a zamestnanci ostávajú doma.

 

Zamestnávateľ odkazuje zamestnancov na čerpanie dávky z garančného fondu. To je síce pekné, ale možnosť čerpania dávky z garančného fondu závisí na dobrej vôle štatutárov, či uznajú svoje záväzky vo vzťahu k zamestnancom pred Sociálnou poisťovňou v Lučenci. Kým nastane čas, aby si zamestnanci mohli podať žiadosť o dávku z garančného fondu, štatutári zmiznú z mapy.

 

Priblížim Vám situáciu, ktorá môže nastať. Ak zamestnanci nedostanú doplatenú mzdu za mesiac august 2019 do 15.10.2019, môžu okamžite skončiť pracovný pomer v zmysle § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Medzi týmito zamestnancami budú aj kolegyne z ľudských zdrojov a miezd, veď prečo by robili, keď nedostanú mzdu. Kto, kedy, ako ukončí pracovné pomery a vydá všetky potvrdenia? Správca konkurznej podstaty, ak vôbec vyhlásia konkurz? Kedy?

 

Je ťažké opísať celú našu situáciu v jednej správe, vyžadovalo by si to rozsiahlu diskusiu. Čo ma však mrzí najviac, je to, že zamestnanci nemôžu v tomto štáte nájsť oporu a podporu. Sama som posielala podnety s podrobne opísanou situáciou nielen na Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, ale aj na Ministerstvo prace, sociálnych veci a rodiny, Finančnú správu, komunikovala som tiež s Úradom prace v Lučenci, ale zdá sa, že osud takmer 2000 rodín nikoho nezaujíma. Značná časť našich zamestnancov pracuje na pozícii predavač-pokladník s hrubou mzdou 624 € a vo veľa prípadoch ide o ženy samoživiteľky maloletých detí, ktoré majú záväzky v podobe úverov a hypoték. Týmto konaním zamestnávateľa sa dostávajú do veľmi zložitej životnej situácie, ktorá môže prerásť aj do existenčnej krízy.

 

Čo je pre mňa najväčším prekvapením, nie je to zaujímavá téma ani pre média. Ak sa témou zaoberajú, tak len veľmi okrajovo a veľmi opatrne, aby nedajbože nepoškodili zamestnávateľa.

 

Keďže cítim zodpovednosť voči členom odborov, povedala som si, že do poslednej chvíle budem robiť všetko preto, aby som im v tejto nepriaznivej situácii pomohla.