V druhom rade vystupuje ako partner verejného sektora: prezidentka SR, Národná rada Slovenskej republiky, vláda SR, jednotlivé ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy, ale aj združenia regionálnej a miestnej samosprávy z pochopiteľných dôvodov uprednostňujú komunikáciu a spoluprácu s jedným reprezentantom všetkých, než so všetkými osobitne.

ASES chce byť trvalým reprezentatívnym partnerom verejného sektora pri tvorbe všetkých politík, v ktorých sociálna ekonomika môže zohrať pozitívnu rolu, pri všetkých pre sociálnu ekonomiku dôležitých (politických) rozhodnutiach, pri plánovaní čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich samotnom čerpaní pre oblasť sociálnej ekonomiky a osobitne sociálneho podnikania, pri príprave verejných rozpočtov (nielen) na národnej úrovni, pri vytváraní legislatívneho prostredia. Orgány ASES v tejto súvislosti permanentne komunikujú so svojimi členmi a zbierajú podnety, skúsenosti a odporúčania, ktoré potom prenášajú do svojej komunikácie a spolupráce s verejným sektorom.

ASES je tiež dôležitým partnerom európskych orgánov a inštitúcií, najmä Európskej komisie (DG EMPL). Predstavitelia útvarov Komisie pre Slovenskú republiku sústavne u nás hľadajú partnerov v mimovládnom sektore a pri svojich odporúčaniach a rozhodnutiach voči našim štátnym orgánom uplatňujú princíp partnerstva s mimovládnym sektorom. Preto sú pre ne dôležití reprezentatívni zástupcovia jednotlivých „odvetví“.