O príspevok netreba osobitne žiadať – Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky všetkým, ktorí naň majú nárok spolu s dôchodkom v decembrovom výplatnom termíne. Dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí majú v decembri 2018 nárok na výplatu niektorého z dôchodkov, výška ich dôchodkových príjmov nepresiahne 572,40 eur mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky. Ide o poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) alebo sociálneho dôchodku. Ak sa dôchodok v decembri vypláca preddavkovo, vianočný príspevok vyplatený nemôže byť – dôchodca ho dostane dodatočne pri definitívnom priznaní dôchodku. Maximálny vianočný príspevok v tomto roku predstavuje 87,26 eur a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac vo výške 205,07 eur mesačne. Poberateľom dôchodkov od 205,08 eur do 572,40 eur mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eur do 21,15 eur. Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov bez ohľadu na to, kto je ich platiteľom, nepresiahne 410,14 eur mesačne, vianočný príspevok sa aj v roku 2018 vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eur. Vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením tak bude aj v roku 2018 predstavovať maximálne výšku 100 eur. Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke kalkulačku na výpočet vianočného príspevku, pomocou ktorej si môžu občania sami vypočítať, či a v akej výške im bude príspevok vyplatený. (iH)