Z dostupných vyjadrení konštatuje, že veľkým rizikom celoplošného testovania je výpadok pracovnej sily z dôvodu pozitívneho výsledku na Covid-19, či už zamestnanca alebo osoby, s ktorou bol zamestnanec v blízkom kontakte, ako aj z dôvodu absolvovania karantény osôb, ktoré sa nepodrobia testovaniu. Ak značná väčšina pracujúceho obyvateľstva bude povinná podrobiť sa karanténe, fakticky nastane lockdown ekonomiky, čo bude mať v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva dopad na plynulé zabezpečenie produkcie potravín a značné negatívne dôsledky pre celú krajinu. V sektore agropotravinárstva je nevyhnutné zodpovedať najmä otázku, akým spôsobom bude riešený výpadok pracovnej sily, keďže tento sektor si vyžaduje zabezpečenie nepretržitej prevádzky, a zároveň kladie špecifické požiadavky na odbornú a zdravotnú spôsobilosť zamestnancov. Výpadok zamestnancov bude obtiažne nahradiť. Jednou z možností riešenia je stanovenie výnimiek pre zvládnutie krízovej situácie, napr. v podobe nevyžadovania zdravotného preukazu a odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností a využitia armádnych zložiek. Rovnako dôležité je zodpovedať otázku, či testovaní zamestnanci, ktorých prítomnosť v poľnohospodárskych a potravinárskych prevádzkach je nevyhnutná, budú môcť byť prítomní na pracovisku za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení (tzv. povinná karanténa na pracoviskách). V tejto súvislosti považujeme za potrebné poveriť príslušnú štátnu inštitúciu vypracovaním Plánu postupu pre poľnohospodárske a potravinárske prevádzky pri výskyte zamestnancov pozitívnych na Covid-19 ako aj netestovaných zamestnancov  a negatívnych zamestnancov na Covid-19 s povinnou 10- dňovou karanténou. Situácia je vážna. Najväčšie riziká hrozia v nepretržitých prevádzkach V sektore prevláda obava, že tento urýchlený krok vlády SR a nedoriešenie jeho následkov spôsobí značné škody až likvidáciu slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. Viaceré podniky avizujú, že mnohí zamestnanci zaujali postoj, že sa testovania nezúčastnia a absolvujú povinnú karanténu. V prípade ohlásenej verzie testovania na báze dobrovoľnosti avšak s povinnosťou 10- dňovej karantény v prípade osôb, ktoré sa testovania dobrovoľne nezúčastnia, hrozia vážne prevádzkové problémy. Podniky v tejto chvíli nie sú schopné zaručiť zabezpečenie a fungovanie výrobného procesu. Očakávajú zmätok v organizácii práce, prerušenie či zatvorenie prevádzok v niektorých prípadoch s likvidačnými účinkami, ohrozenie či kolaps výroby a zásobovania odberateľov a obyvateľstva, ohrozenie zvierat a výrazné straty. Problémy spôsobí aj možná obmedzená dostupnosť servisu poľnohospodárskych strojov a potravinárskych technológií. Medzi veľmi ohrozené sektory patrí najmä pekársky priemysel, živočíšna a rastlinná výroba, mliekarenský priemysel, spracovateľský priemysel neskladných produktov v potravinárstve, ktorých doba spracovania je možná len v určitej časovej lehote ( napr. ako mlieko). Možné škody očakávajú aj výrobcovia piva a sladu, hrozna a vína a podniky v cukrovarníckom priemysle. (iH)