Najvyšší kontrolný úradu SR preveril realizáciu projektov zo strany miestnej samosprávy, ktoré súvisia s rozširovaním priestorových kapacít existujúcich predškolských zariadení. Národní kontrolóri na základe svojich zistení upozorňujú poslancov Národnej rady SR na riziká, ktoré súvisia nielen s existenciou byrokratických prekážok pri čerpaní eurofondov, ale upriamujú pozornosť k výraznému nedostatku kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorých by boli schopné slovenské obce či mestá v novovytvorených triedach zamestnať. Upriamuje pozornosť parlamentu i vlády na fakt, že zaškolenosť detí z rómskej komunity je na alarmujúcej úrovni 32 %. Slovensko je v počte zaškolených detí predškolského veku na chvoste Európy. Európsky priemer je na úrovni 95 % a slovenský ukazovateľ návštevnosti materských škôl deťmi od štyroch rokov sa dostáva len mierne nad 80 %, pričom Košický kraj je so 70 % na tom najhoršie. Zvýšiť počty detí v škôlkach má pomôcť aj povinná predškolská výchova detí od 5 roku života. Súčasné kapacity materských škôl sú nedostatočné. Výraznejšiemu zlepšeniu situácie nepomáhajú ani účelové financie zo štátneho rozpočtu či európskych fondov. Najvyšší kontrolný úradu SR preto preveril realizáciu projektov zo strany miestnej samosprávy, ktoré súvisia s rozširovaním priestorových kapacít existujúcich predškolských zariadení. Národní kontrolóri na základe svojich zistení upozorňujú poslancov Národnej rady SR na riziká, ktoré súvisia nielen s existenciou byrokratických prekážok pri čerpaní eurofondov, ale upriamujú pozornosť k výraznému nedostatku kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorých by boli schopné slovenské obce či mestá v novovytvorených triedach zamestnať. Kritický, len 70 percentný podiel detí v predškolských zariadeniach na východe krajiny sa nepriaznivo premieta do celoslovenského priemeru, ktorý sa dostal len na úroveň 82 %. To je v rámci krajín EÚ nelichotivé tretie miesto od konca. (iH)