Stiahnutie novely požaduje z dôvodu prebiehajúceho enormného politického tlaku na zmeny zásadných ustanovení zákona o neprimeraných podmienkach, ktoré budú viesť k oslabeniu postavenia poľnohospodárov a potravinárov v dodávateľskom reťazci. Zákon, ktorý sa otváral za účelom implementácie európskej smernice o nekalých obchodných praktikách, nakoniec vedie k vypusteniu zásadných neprimeraných podmienok, ktoré boli do legislatívy zapracované na základe reálnych neprimeraných praktík uplatňovaných zo strany obchodu. Platnosť týchto neprimeraných podmienok trvala len od mája 2019 a sme názoru, že neexistujú pádne dôvody na ich vypustenie. Z reálneho života totiž nevymizli. „Zákon musí byť z nášho pohľadu vyvážený pre všetky subjekty naprieč celou agropotravinárskou vertikálou a mal by docieliť, aby obchodný vzťah bol obojstranne výhodný. Zákon je preto potrebné meniť na základe európskej smernice. Rezortné ministerstvo musí hľadať konsenzus medzi všetkými stranami, tak dodávateľmi, ako aj odberateľmi potravín,“ hovorí podpredseda SPPK Marián Šolty. Väčšina členských štátov Európskej únie existenciu neprimeraných podmienok a ich uplatňovanie v obchodných vzťahoch vyhodnotila ako riziko pre riadne fungovanie potravinového dodávateľského reťazca a s cieľom ich eliminácie zaviedli alebo plánujú zaviesť legislatívnu reguláciu. Agropotravinári požadujú preto otvoriť širokú diskusiu k tejto závažnej problematike na národnej úrovni a až na jej základe pristúpiť k novele tak zásadného zákona. (iH)