Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú štátny zdravotný dozor na úseku pieskovísk v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho predpisu – vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

 

,,Podľa tohto zákona majú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež povinnosť zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie vonkajších i vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež tak, aby nepredstavovali riziko v dôsledku mikrobiálneho a iného znečistenia,“ hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


Prevádzkovatelia musia počas sezóny pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody najmenej raz za dva týždne. O čistení a udržiavaní pieskoviska musia viesť záznamy. Sezóna pieskovísk trvá od 1. marca do 30. novembra. ,,Každý regionálny úrad verejného zdravotníctva v Slovenskej republike má vypracovaný vlastný plán kontrol. V prípade, že ide o cielený dozor, vykoná sa v určitom časovom období, napríklad počas dvoch týždňov, jednotne kontrola na všetkých pieskoviskách buď pri materských školách, alebo na pieskoviskách v rámci občianskej vybavenosti. Pracovníci odborov hygieny detí a mládeže preverujú celkový technický stav pieskovísk, ich čistenie, udržiavanie a odobraté vzorky piesku podrobujú mikrobiologickým a parazitologickým rozborom,“ dodáva docentka Jana Hamade.


Vo všeobecnosti je možné zdravotné riziká na pieskoviskách rozdeliť do dvoch skupín – na mikrobiálne a na mechanické. ,,V rámci mikrobiálneho rizika sa deti pri nedostatočnej hygiene môžu nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami,“ zdôrazňuje docentka Jana Hamade. Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek.


Ochorenia z pieskovísk:


TOXOKARÓZA

- parazitárne ochorenie, pôvodcom je škrkavka psia a mačacia, dieťa sa nakazí vajíčkami škrkaviek,

- spôsobuje poškodenie vnútorných orgánov,


TOXOPLAZMÓZA

- zdrojom nákazy je mačací trus, dieťa sa nakazí špinavými rukami prostredníctvom vajíčok,

- prebieha zvyčajne bezpríznakovo, prejaví sa až v dospelosti, u tehotných žien vyvoláva infekcia ťažké poškodenie plodu, resp. potrat,


GIARDIÓZA

- pôvodcom nákazy je mačka, ochorenie vyvoláva prvok Giardia (lamblia) intestinalis,

- prenáša sa cystami prvoka a prejavuje sa tráviacimi ťažkosťami,


SHIGELÓZA

- pôvodcom je baktéria Shigella dysenteriae, do úst sa dostane špinavými rukami,

- prejavuje sa horúčkou, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha a vodnatými hnačkami, hrozí ťažká dehydratácia, najmä u najmenších detí,


SALMONELÓZA

- najčastejším pôvodcom je baktéria Salmonela enteritidis, po skonzumovaní znečisteného piesku sa prejaví vodnatými hnačkami, bolesťami hlavy a vysokým teplotami, aj tu hrozí najmä u menších detí ťažká dehydratácia,

 

Mechanické riziká


Deti sa na pieskovisku môžu aj poraniť. Napríklad injekčnými ihlami alebo kúskami skla, pričom hrozí možnosť nakazenia vírusovými hepatitídami typu B a C a HIV. Vírus HIV je citlivý na vonkajšie prostredie, preto riziko prenosu ochorenia pri poranení injekčnou striekačkou nie je vysoké. Na rozdiel od vírusov hepatitídy B, ktoré sú 100-krát infekčnejšie a nakaziť sa nimi dá aj z niekoľko týždňov zaschnutej krvi. "Najnebezpečnejší je vírus hepatitídy typu C, ktorý vyvoláva závažné ochorenie, často prechádza do chronického štádia a je nevyliečiteľné,“ prízvukuje docentka Jana Hamade.


Prevádzkovatelia pieskovísk sú povinní:

- technickými opatreniami zabrániť vstupu zvierat do pieskovísk, prípadne zabezpečiť ich zakrývanie vhodnou fóliou,

- zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu.


Rodičia by mali dbať:

- aby deti dodržiavali základné hygienické návyky a rešpektovať pokyny pediatra, pokiaľ ide o ich očkovanie,

- aby na hry detí v pieskoviskách dozerala dospelá osoba,

- aby v prípade poranenia dieťaťa napríklad znečistenou injekčnou striekačkou ranu ošetrili, dezinfikovali a informovali pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Môže to byť očkovanie proti hepatitíde typu A a B, pravidelné sérologické vyšetrenia, resp. sledovanie zdravotného stavu dieťaťa počas šiestich mesiacov.

 

Kontrola technického stavu a bezpečnosti detských atrakcií na ihriskách je v kompetencii Slovenskej obchodnej inšpekcie.