Ak spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky, stávajú sa automaticky poistencami štátu, ktorý za nich platí poistné na dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa ich ako poistencov štátu eviduje automaticky na základe podkladov získaných z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak ako sa netreba prihlasovať, netreba sa z uvedeného dôchodkového poistenia ani odhlasovať. Platí to aj v prípade, ak sa naň ešte osoba starajúca sa o dieťa v minulosti bola povinná sama prihlásiť. V súčasnosti sa sama odhlasuje v jedinom prípade – ak skončí riadnu starostlivosť o dieťa pred dovŕšením 6. roku veku dieťaťa (resp. 18., ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom). Za skončenie riadnej starostlivosti sa považuje napr. skutočnosť, že dieťa bolo zverené do starostlivosti inej osobe, teda nie fakt, že rodič ukončil poberanie rodičovského príspevku alebo umiestnil dieťa do materskej školy. Dovŕšením stanoveného veku dieťaťa alebo ak osoba starajúca sa o dieťa začne pracovať, poistencom štátu prestáva byť automaticky. Zánik poistenia, podobne ako vznik, oznamuje Sociálna poisťovňa. Okrem osôb starajúcich sa o dieťa sa uvedené týka aj osôb poberajúcich peňažný príspevok na opatrovanie a osôb vykonávajúcich osobnú asistenciu ťažko zdravotne postihnutým občanom. Vo februári 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 142 277 poistencov štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov a 1505 osôb z dôvodu starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov. Štát hradil k tomuto dňu poistné na dôchodkové poistenie aj 23 561 poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie a 1230 osobám vykonávajúcim osobnú asistenciu ťažko zdravotne postihnutým občanom. (iH)