Novela zákona, tzv. „podnikateľské kilečko“, zrušila iba
povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov
vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom
nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Sociálna poisťovňa teda
automaticky neprihlasuje zamestnávateľa do registra zamestnávateľov.
Ak zamestnávateľ začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, tento
zamestnávateľ je naďalej povinný prihlásiť sa sám. Iba v prípade
odhlásenia sa z registra zamestnávateľov Sociálna poisťovňa
automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa na základe odhlásenia
posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového sporenia. Sociálna poisťovňa o tom zamestnávateľa
následne informuje. (iH)