V Košiciach je o 15.00 zraz pri Jumbo centre. Pozvaní sú všetci, nielen odborári, ale každý, komu záleží na právach pracujúcich. Medzi negatívne sociálne dopady z dielne súčasnej vlády patrí aj zmena mechanizmu výpočtu minimálnej mzdy – suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 60 % (zmena na 57 %) priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. (iH)