Odborníci Konfederácie odborových zväzov SR každodenne pomáhajú členom odborových organizácií, ale aj nečlenom v rámci platformy Klientskeho centra odborov (KCO). Tentokrát radia v prípade problému s uplatnením rekreačného poukazu.

 

"Chcem sa na Vás obrátiť s jedným problémom ohľadom rekreačných poukazov. Absolvovali sme so sestrou predĺžený pobyt na Slovensku.

 

Pri príchode sme personál informovali, že chceme ten pobyt využiť na rekreačný poukaz a vyhoveli nám. Vystavili nám faktúry na jej meno, na moje meno, vytlačili sme si doklady z banky a potvrdenie platby z hotela a napísali sme si žiadosť na preplatenie rekreačného poukazu.

 

Keďže som ten pobyt objednávala ja, tak som zaplatila jednu izbu sebe a druhú izbu sestre, s tým, že mi sestra uhradila sumu prevodom z jej účtu na môj. Keď sme sa vrátili späť z pobytu, nastal obrovský problém.

 

Uvedomila som si, ale neskoro, že som to zaplatila všetko ja. Poukaz má byť zaplatený z účtu zamestnanca, samozrejme nechcú sestre tento prevod uznať. Áno beriem to, že som urobila chybu, ale na druhej strane sa pýtam, keď idú rodičia s deťmi na pobyt, každý z nich dostane faktúru na svoju izbu s účtovným dokladom z pokladne, že zaplatili pobyt v hotovosti, pričom všetko uhradil otec. Ako vie dotyčná účtovníčka, že ten zamestnanec to zaplatil zo svojich peňazí? Ja som zdokladovala všetko, faktúry, výpisy z účtu, prevod z účtu na účet, prijatie platby a nedostala som to preplatené, a ten, čo mu tatko všetko zaplatí, dostane ešte aj od štátu. Nezávidím mu, len mi ide o spravodlivosť a tá tu určite nie je. Ďakujem za prečítanie a prosím Vás o pomoc."

 

Odpoveď odborníčky z KCO:

Zamestnávateľ v zmysle ustanovenia §152a Zákonníka práce poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 €. Zamestnávateľ účtuje na základe účtovného dokladu, ktorého všeobecné náležitosti sú vymedzené v §10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, pričom zákon neurčuje formu účtovného dokladu.

 

Zamestnávateľ v nadväznosti na požiadavky § 152a Zákonníka práce pri účtovaní oprávnených výdavkov príspevku by mal vyžadovať, aby zamestnanec predložil taký doklad, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok. Základnými informáciami sú identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu na jednej strane a na druhej identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený. Súčasťou dokladu je napr. aj uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu, aby zamestnávateľ mohol posúdiť, či je nárok na preplatenie v súlade so Zákonníkom práce. Rovnako dôležité je, aby doklad obsahoval popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu, a tiež informácie o cene, o dátume úhrady za pobyt a samotné číslo dokladu jeho vystavovateľa.

 

Účtovným dokladom by mal byť „vyúčtovací“ doklad vystavený priamo ubytovacím zariadením, čo zároveň potvrdzuje zamestnávateľovi, že rekreácia bola uskutočnená.

 

Ak zamestnanec predloží zamestnávateľovi účtovný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o účtovníctve (§ 10) a na účtovnom doklade je uvedené meno a priezvisko zamestnanca , je to na účely §152a ZP podľa nášho názoru postačujúce. Analogicky je tak na účely dokladovania nároku na príspevok možné za „účtovný doklad“ považovať účtovný záznam, ktorý spĺňa podmienky uvedené vyššie, s označením zamestnanca. Štandardne podľa nášho názoru postačuje faktúra.

 

Máme za to, že ak zamestnávateľ vyžaduje od zamestnanca predloženie toho, čo je nad tento rámec, prekračuje preukázanie účtovného dokladu v zmysle § 152a ZP v nadväznosti na § 10 zákona o účtovníctve. Zákon o účtovníctve ani ZP nehovorí o tom, že v prípade bezhotovostných platieb má alebo musí ísť o bankový účet patriaci zamestnancovi, ale hovorí o náležitostiach účtovného dokladu.

 

Zamestnávateľ pravdepodobne vychádza z usmernenia Finančnej správy, že bankový účet z ktorého sa vykonala platba, má patriť zamestnancovi, ale o žiadny právny predpis toto neopiera.

 

Odborníci KCO pomáhajú zamestnancov pri riešení ich problémov!

Klientske centrum odborov je súčasťou Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Ak máte akýkoľvek podnet, viac informácií nájdete na nasledovnej stránke TU.