Vývoj ovplyvnil rast v ťažbe a dobývaní o 14 %, priemyselnej výrobe o 2,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,4 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie,  najvýznamnejšie  zvýšenie zaznamenali výroba elektrických  zariadení o 36,8 %, výroba strojov a zariadení inde nezaradených o 19,3 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 10,7 %, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 26,9 % a výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 11,4 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,7 %, výrobe dopravných prostriedkov o 5,8 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 35,4 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 1,5 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 1,4 %. Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júlom 2018 zvýšila výroba pre medzispotrebu a produkcia predmetov krátkodobej spotreby zhodne o 5,8 % a produkcia investičných prostriedkov o 3,2 %. Nižšia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 6,4 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 1,8 %. (iH)