Scudzovací proces sa totiž uskutočňuje v dvoch fázach. Prvou je uzavretie kúpnej zmluvy, ktorá musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti a druhou je vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Rozhodnutie o povolení vkladu vydáva správny orgán (okresný úrad, katastrálny odbor) a má na to štandardnú lehotu 30 dní odo dňa doručenia návrhu.


Medzi uzavretím kúpnej zmluvy a rozhodnutím o povolení vkladu teda vznikne časový úsek, v rámci ktorého treba dostatočne ochrániť každý subjekt zmluvy – predávajúceho i kupujúceho. Predávajúci sa totiž zbavuje vlastníctva a žiada za to zaplatiť. Reálne však vlastnícke právo stráca až v momente, ako sa stane kupujúci vlastníkom kupovanej nehnuteľnosti, to znamená vkladom do katastra nehnuteľností.


Na druhej strane, kupujúci sa síce v zmluve zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu, ale potrebuje mať istotu, že sa stal skutočným vlastníkom kupovanej veci, ktorá je bez faktických a právnych vád. Kým sa tak nestane, môže presvedčiť predávajúceho o svojej serióznosti viazaním (vinkuláciou) kúpnej ceny na svojom účet alebo ju môže zložiť do notárskej úschovy.


"Ak nie ste sám právnik, alebo ak nemáte v tomto smere potrebné skúsenosti, bude najlepšie, ak sa obrátite na profesionála. Môže ním byť právnik prípadne realitná kancelária, nie je vylúčené, aby ste s nimi spolupracovali súčasne, najmä pri kontrole zmlúv a súvisiacich dokumentov. Ich výberu však treba venovať dostatočnú starostlivosť," radí Denisa Dulaková Jakúbeková, advokátka spolupracujúca s poradenskou skupinou v oblasti práva a financií HMG Advisory Group. (tasr)