Poistenci, ktorí pracovali a ukončili pracovný pomer v členskej krajine EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarsku a chcú si uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku, potrebujú potvrdenie PD U1. Bez neho im Sociálna poisťovňa nemôže dávku priznať. Aj pri jeho predložení však musí Sociálna poisťovňa ešte preskúmať, či žiadateľ o dávku spĺňa zákonné podmienky na jej priznanie (najmä tzv. centrum záujmov). Podľa európskej legislatívy, ktorou je Slovensko viazané, platí princíp, že o dávku si treba žiadať v krajine posledného zamestnania, teda tam, kde občan odvádzal poistné. Len vo výnimočných prípadoch a pri splnení všetkých podmienok môže dávku priznať aj iný štát, ten si však najskôr musí vyžiadať z krajiny posledného zamestnania všetky potrebné doklady, na základe ktorých posúdi, či nárok na dávku vznikne alebo nie. Dokument PD U1 potvrdzuje obdobie poistenia v nezamestnanosti v inom členskom štáte. Ak ho žiadateľ o dávku nepredloží, požiada oň Sociálna poisťovňa príslušnú zahraničnú inštitúciu sociálneho zabezpečenia. Zvyčajne sa tým však výrazne predĺži lehota vybavenia dávky v nezamestnanosti, a to niekedy aj nad zákonom stanovenú lehotu, čiže o viac ako 60 dní. Aj preto je pre občana výhodnejšie žiadať si o dávku už v krajine posledného zamestnania a tam po jej priznaní potom prípadne požiadať o export dávky (zasielanie peňazí) na Slovensko.