Tento postup vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2019. Jej cieľom je to, aby mamičky po pôrode druhého, prípadne ďalšieho dieťaťa nedostávali dávku materské nižšiu ako pri prvom dieťati. V praxi to bude znamenať, že mamičkám, ktorým je v súčasnosti vyplácaná dávka materské vypočítaná z tzv. predpokladaného príjmu, Sociálna poisťovňa porovná výšku materského s materským poskytovaným pri predchádzajúcich deťoch a v prípade, ak sa materské pri predchádzajúcich deťoch vyplácalo z vyššieho základu, od 1. 1. 2019 im automaticky bez podania žiadosti materské zvýši. Príklad pre vysvetlenie: Mamička pri prvom dieťati napríklad v roku 2017 poberala dávku materské vo výške 600 eur. Druhé dieťa sa jej narodilo v októbri 2018. Jej dávky materské sa vypočíta z predpokladaného príjmu (počas prvej materskej mala stratu na zárobku, bola na rodičovskej, prípadne bola PN a podobne), ktorý je nižší, ako keby bola v práci. Jej dávka materské bude teda pri druhom dieťati nižšia, napríklad 400 eur. Ale podľa novely zákona platnej od januára 2019 jej Sociálna poisťovňa pri prechode materskej do roku 2019, bude vyplácať v rovnakej výške ako pri prvom dieťati, teda vo výške 600 eur. Tento prepočet urobí Sociálna poisťovňa sama, bez žiadosti poistenky. V prípade matiek, ktoré o dávku materské na druhé dieťa požiadajú po 1. januári 2019, Sociálna poisťovňa vypočíta ich dávku už podľa nových, výhodnejších pravidiel. Toto zvýšenie dávky materské sa od nového roka bude týkať tých mamičiek, ktoré: od zániku nároku na predchádzajúce materské sú stále zamestnané, do nástupu na novú materskú dovolenku iba poberali materské alebo čerpali rodičovskú dovolenku, materské pri novej materskej dovolenke sa určilo z predpokladaného príjmu z dôvodu, že v rozhodujúcom období nedosahovali príjem, predchádzajúce materské aj nové materské sú priznané z toho istého nemocenského poistenia. Zvýšenie materského sa primerane bude vzťahovať aj na samostatne zárobkovo činné mamičky. (iH)