Príkladom môže byť výroba tradičných potravinárskych produktov. Ďalšími oblasťami sú školstvo, poskytovanie sociálnych služieb predovšetkým pre seniorov a ľuďom so zdravotným znevýhodnením, či podpora cestovného ruchu v podobe cyklotrás, agroturistiky a podobne. „Úrad vlády SR nezasahuje do navrhovaných rozvojových oblastí ani projektov. Tieto oblasti sú presne vymedzené v akčných plánoch rozvoja pre každý najmenej rozvinutý okres, ktoré schválila vláda,“ priblížil tlačový odbor úradu. Okresné úrady nevypracovávajú projekty, súčinnosť jednotlivým subjektom regionálneho rozvoja v okresoch poskytujú Centrá podpory regionálneho rozvoja. Okresné úrady pripravujú návrh ročných priorít na základe akčných plánov a navrhnutých projektov zo strany subjektov, ako aj podľa metodiky vydanej a schválenej ÚV SR, pripomenul úrad. Zároveň konštatoval, že sa zlepšila kvalita projektov, ktoré sú oveľa viac zamerané na nové pracovné miesta. (tasr, iH)