Výpadok pracovnej sily bude mať vplyv na množstvo, šírku sortimentu a včasnosť výroby a distribúcie. Celospoločenské testovanie skomplikuje a možno i znemožní samotnú výrobu počas víkendov, keď sa bude testovať. Výpadok špecializovaných výrobných profesií (miesič, peciar, pekár, cukrár), vodičov, údržbárov a pod. nebude možné nahradiť. Pravdepodobne dôjde aj k problémom na strane odberateľov, čo ešte viac skomplikuje situáciu. Malé a stredné pekárne budú nútené zatvoriť prevádzky v prípade výpadku viacerých zamestnancov súčasne, nakoľko nie sú schopné nahradiť tento výpadok pracovnej sily, čo znemožní ich výrobný proces. Očakávajú likvidačné účinky na ich činnosť, ak táto situácia nastane. Relevantnou otázkou je v prípade týchto podnikov napríklad to, že kto vyrobí pekárske a cukrárske výrobky, ak dôjde k výpadku miesičov, majstrov, pecmajstrov, kto výrobky vyexpeduje, ak dôjde k výpadku expedientov, kto výrobky rozdistribuuje, ak dôjde k výpadku vodičov, ako podnik zabezpečí výrobu, ak im dodávatelia nebudú schopní dodať suroviny, aký bude postup regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ak sa zistí vysoký počet pozitívnych zamestnancov v prevádzke, nariadi jej zatvorenie? Z vyjadrenia Cechu pekárov a cukrárov západného Slovenska, ktorý združuje 58 produkčných závodov v potravinárskej výrobe v rámci „ západoslovenského kraja „prevažne remeselného charakteru, vyplýva, že: „Každá personálna  pozícia v technologickom procese je obsadené odbornými pracovníkmi špecialistami napr. vedúci pekár (technológ), pracovník odbytu, expedient, vedúci zmeny a vodiči. Výrobný proces vo väčšine prevádzok začína v nedeľu poobede a končí pravidelne v sobotu ráno .Pracuje sa na zmeny  denné a nočné. Zamestnanci sú na 95 % z regiónu sídla prevádzky , pričom počty sa pohybujú od 20 do 60 – 100 zamestnancov. Prevádzky nemajú rezervné personálne kapacity aj z dôvodu trhu práce – mimoriadne nedostatkoví ako aj z ekonomických dôvodov – vysoké mzdové zaťaženie. Pri plánovaných dovolenkách a krátkodobých výpadkoch  napr. PN alebo OČR sa riešia tieto problémy organizačne – kumulovaním pozícii. To je, ale plánované a očakávané. Dôvod - odberateľské a dodávateľské zmluvné vzťahy sa žiadajú plniť na 100 %. Pri navrhovanom celoplošnom testovaní sa môže stať (určite to bude na 90 % ), že v jednom okamihu a to v sobotu alebo v nedeľu bude z kmeňového stavu zamestnancov objektívne vyradených z pracovného procesu (test pozitívny  alebo aj z dôvodu odmietnutia testovania do karantény) 25 – 40 % zamestnancov. Výroba, expedícia,  distribúcia sa stáva okamžite nerealizovateľnou a prevádzka alebo závod nedokáže plniť dohodnuté dodávky – záväzky a čo je najdôležitejšie v príslušnom regióne alebo lokalite bude výrazne ohrozené zásobovanie obyvateľstva základným potravinovým článkom pekárskymi výrobkami cez vlastné predajne, ale aj veľkoobchodné siete. Ak opatrenia, ktoré sú nám v tomto čase známe z mediálnych vystúpení predstaviteľov vlády SR zostanú nezmenené, obávame sa, že malých a stredných producentov  pekárov a cukrárov to môže postihnúť tak , že cca 35 – 50 % prevádzok  bude mať veľké existenčné problémy, ktoré môžu viesť v krátkej dobe k likvidácii závodu. Rešpektujeme riešiť karanténou pozitívne prípady, ale namietame 10 dní  karantény občanom, ktorí  z osobných dôvodu odmietnu testovanie. Cech však podporuje opatrenia vlády SR o starostlivosť spoluobčanov v zdravotnej prevencii formou celospoločenského testovania podľa regiónov s cieľom znížiť a eliminovať nákazu COVID  v rámci regiónov Slovenska. Členovia sú pripravení podporiť akékoľvek formy opatrení, ktoré povedú k racionálnemu výsledku, k zabezpečeniu zdravia,  zmierneniu  napätej situácie v celej spoločnosti a k stabilizácii ekonomickej rovnováhy vedúcej k hospodárskemu rastu o odolnosti Slovenskej republiky čo v najkratšom čase. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov vyjadruje zásadný nesúhlas s tým, aby zamestnávatelia znášali náklady za absolvovanie 10 – dňovej karantény zamestnancov, ktorí sa testovania nezúčastnia. Zväz preto navrhuje, aby zamestnanci, ktorí sa dobrovoľne nezúčastnia testovania, absolvovali povinnú karanténu v režime prekážok v práci bez náhrady mzdy alebo si neodpracované dni po ukončení karantény dodatočne odpracujú bez neplateného nadčasu. Už v prvej vlne pandémie boli podniky písomne upozornené odberateľmi  (nadnárodné reťazce), že pri neplnení objednávok na 100 % pristúpia k penalizácii v plnom zmluvnom rozsahu až po prerušenie/ukončenie spolupráce s okamžitou platnosťou. Podniky preto zdôrazňujú, že táto situácia pre nich môže mať ekonomicky likvidačné dôsledky. (iH)