(1) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(2) Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50% jeho priemerného zárobku.
- Komentár: Uvediem nešťastný príklad – prederaví sa strecha na predajni lebo veľa nasnežilo a vy musíte zatvoriť predajňu a ísť domov. Vtedy Vám za časť neodpracovanej pracovnej zmeny patrí uvedená náhrada mzdy- nebude sa Vám to odpočítavať z náhradného voľna za prácu nadčas.

(3) Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

- Komentár: Takže takto – Mám naplánovanú pracovnú zmenu od 7:30 hod do 16:45 hod. Od 7:30 do 12:30 som načipovaná a následne mi nadriadený povie, že nedávame výkon a musí niekoho pustiť domov, že mi to strhne z nadčasových hodín – budem čerpať náhradné voľno za vykonanú nadčasovú prácu. Ak súhlasím s týmto jeho návrhom – idem domov a mám odrátané hodiny z práce nadčas – vykázané ako náhradné voľno. Je dobré si ale uvedomiť, že za každú odpracovanú minútu práce nadčas mi patrí k mojej mzde ešte aj 25% z môjho priemerného zárobku ( suma za 1 deň môjho priemerného zárobku je taká istá suma ako keď mám deň dovolenky). Ja ako zamestnanec ale nechcem prísť o svoje príplatky za prácu nadčas a s návrhom nadriadeného súhlasím len v rozsahu - môžem ísť domov ,ale nechcem čerpať náhradné voľno, ani dovolenku a nemožnosť vykonávať prácu bude posudzovaná ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa. Ak už teda nemá pre mňa nadriadený prácu podľa mojej pracovnej zmluvy na zvyšok plánovanej zmeny a nedohodneme sa ani na výkone inej náhradnej práce, od momentu kedy sa odčipujem 12:30 až do konca pôvodne naplánovanej pracovnej zmeny, t.j. do 16:45 hod ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľ a, zamestnávateľ mi vyplatí toľko peňazí ako keby som za tento čas čerpala dovolenku – náhrada mzdy v sume priemerného zárobku. Ja ale neprídem o pol dňa dovolenky, ani o náhradné voľno , príplatky za nadčasovú prácu a napriek tomu idem z práce domov. Rovnako táto situácia platí aj v prípade ak mi ráno pred nástupom nadriadený zavolá , že ma v ten deň v práci nepotrebuje- ak si nechcem čerpať náhradné voľno ani dovolenku - v tom momente ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 ZP a patrí mi za tento čas náhrada mzdy v sume môjho priemerného zárobku.

(5) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z vážnych prevádzkových dôvodov , môže zamestnávateľ postupovať podľa§ 87a, ustanovenie §90 ods. 9 sa v tomto prípade nemusí uplatniť.

- Komentár : §87a hovorí o Konte pracovného času – ktorý môže zamestnávateľ zaviesť len Kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov – táto dohoda musí byť písomná. A pri zavedení konta pracovného času, by Vám mohol pracovnú zmenu zmeniť z minúty na minútu, nie týždeň vopred s platnosťou na týždeň ako je to v §90 ods. 9.Aj keby si zamestnávateľ chcel vymedziť ako prevádzkový dôvod - nemožnosť prideliť prácu z dôvodu nenaplnenia výkonu na predajni, bez takejto dohody s nami, alebo v Kolektívnej zmluve sa na vyššie uvedený prípad vzťahuje len náhrada mzdy podľa §142 ods.3. Žiadnu takúto dohodu so zamestnávateľom podpísanú nemáme, a §87a (teda konto pracovného času) nie je dohodnutý ani v Kolektívnej zmluve ani v inej dohode.