(1)Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň 4 týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

- Komentár : To znamená, že s dovolenkou Vám v celom rozsahu disponuje zamestnávateľ. Vždy na začiatku roka sa vytvára dovolenkový plán – podľa toho ako ste sa dohodli s nadriadeným. Tento je následne, zaslaný odborovej organizácií na odsúhlasenie, kde ho skontrolujeme a následne odobríme zamestnávateľovi. §101 - §103 - Ďalej ak nečerpáte dlhodobú PN alebo OČR – čo sú prekážky na strane zamestnanca a máte odpracovaných u zamestnávateľa aspoň 60 dní v konkrétnom kalendárnom roku a Váš pracovný pomer bude počas celého roka aj trvať, patrí Vám plná výmera dovolenky čo sú 4 týždne (20 dní). Ak v danom roku dovŕšite vek 33 rokov alebo ešte nemáte 33 rokov ale trvale sa staráte o dieťa patrí Vám dovolenka o výmere 5 týždňov (25 dní). Ak by ste v kalendárnom roku u zamestnávateľa odpracovali najmenej 60 dní ale Váš pracovný pomer by netrval počas celého roka, budete mať nárok na pomernú časť dovolenky.

(5) Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej 2 týždne ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred . Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

- Komentár: Opäť treba mať na pamäti, že podľa platnej novely Zákonníka práce - počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a 2 mesiace po ich ukončení je povinnosť zamestnávateľa oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň 7 dní vopred. Teda nie 2, 5, 6 ale 7 dní vopred. Výnimka je len na nevyčerpanú dovolenku za minulý rok, pričom o čerpaní tejto dovolenky musí zamestnávateľ zamestnanca informovať 2 dni vopred. Ale to podľa výplatnej pásky viete ľahko zistiť- koľko máte nevčerpanej dovolenky za predchádzajúci rok. Ak by Vám zamestnávateľ chcel určiť čerpanie dovolenky tak, že ani jedna časť dovolenky nebude aspoň 2 týždne, môže to urobiť iba po dohode s Vami.

  • 112 (Spoločné ustanovenia o dovolenke)

(1)Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady , ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.
- Komentár : Teda je to jasné, mám zaplatenú dovolenku a nadriadený mi zmenil čerpanie dovolenky a cestovná kancelária si pýta storno poplatok - hradí ho zamestnávateľ. Rovnako ak už som na dovolenke a nadriadený ma z nej stiahne, je povinný mi uhradiť náklady spojené s mojim návratom z dovolenky.

(2)Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie počas ktorého je zamestnanec na materskej a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

- Komentár: Takže mám PN – tak mám PN a nie dovolenku. Ak nastúpim na materskú a následne rodičovskú dovolenku a mám dovolenku nevyčerpanú , tak si ma „počká“, keď sa vrátim nazad z MD.

(4) Ak zamestnávateľ určí zamestnancovi náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok, tak že by pripadlo do dovolenky, je povinný určiť mu náhradné voľno na iný deň.

- Komentár : Mám naplánovanú dovolenku - týždeň, mám ju schválenú nadriadeným, po dovolenke prídem a zistím, že 2 dni z tej plánovanej dovolenky mi nadriadený prepísal na náhradné voľno. Tak toto sa presne robiť nesmie.