- Komentár : To znamená, že ak máte plný úväzok, čo je v našom prípade 38,75 hodiny a celý tento pracovný čas Vám zamestnávateľ rozvrhne do pracovných zmien tak všetko čo odpracujete nad určený pracovný čas – ten ktorý máte uvedený v plánoch práce je v zásade vaša práca nadčas. V mojom prípade rovnako pri 35 hodinovom úväzku, teda skrátenom, je všetko čo odpracujem nad naplánované pracovné zmeny práca nadčas. Keďže sa na predajniach a v logistických centrách uplatňuje nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času s vyrovnávacím obdobím – kalendárny mesiac sledujte si svoju nadčasovú prácu na báze kalendárneho mesiaca takto: Vypočítate si „fond pracovného času“ pre daný mesiac a všetko čo ste odpracovali v danom mesiaci nad tento „fond pracovného času“ bude pre Vás nadčasová práca.

(2) U zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas.

- Komentár: Áno presne tak, ak máte kratší úväzok ako plný, tak Vám nadriadený nemôže prikázať zostať dlhšie v práci. Môžete sa na tom ale spoločne dohodnúť.

(3) Práca nadčas pri pružnom pracovnom čase je práca vykonávaná zamestnancom na základe príkazu zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad rozsah prevádzkového času v určenom pružnom pracovnom období.
Komentár : Pružný pracovný čas majú napríklad zamestnanci na DL

(4) Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, nejde o prácu nadčas.

- Komentár: To znamená, že napríklad ak nemám „plusové hodiny“, t.j. hodiny nadčasovej práce, za ktoré si chcem čerpať náhradné voľno ale potrebujem zostať doma a nejdem čerpať OČR, PN , Paragraf- Lekár, tak sa dostanem do salda mínusových hodín, samozrejme po dohode so zodpovedným nadriadeným. Následne si to potrebujem dopracovať – vtedy sa odpracovávanie tohto voľna za nadčasovú prácu nepovažuje.. Alebo druhý prípad - vonku nasnežilo tak, že sa neviem dostať do práce lebo mešká pravidelná doprava, môžem sa dohodnúť na čerpaní dovolenky alebo môžem požiadať o odpracovanie takto zameškaného pracovného času (ak tomu nebránia prevádzkové dôvody) toto odpracovanie sa potom za nadčasovú prácu nepovažuje.

(6) Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich , ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

- Komentár : To znamená, že ak máte v jeden týždeň 12 hodín nadčasovej práce a druhý týždeň 8 atď., tak za obdobie 4 mesiacov spätne Vám to musí vychádzať tak, že týždenne máte v priemere max. 8 hodín nadčasovej práce. Prekročenie limitu 8 hodín nadčasovej práce v jednom týždni ešte nemusí znamenať porušenia Zákonníka práce. Výkon nadčasovej práce v rozsahu 12 hodín pravidelne každý týždeň v období 6 mesiacov po sebe nasledujúcich by už ale porušením Zákonníka práce bolo.

(7) V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. (Ďalších 250 hodín nadčasovej práce s ním možno už len dohodnúť).

- Komentár: Treba pamätať na to, že do vyššie uvedených limitov sa nezarátava nadčasová práca, za ktorú čerpáte náhradné voľno. To znamená, že ak si za prácu nadčas nebudete čerpať náhradné voľno, tak sa Vám to bude z tej hodnoty 150 hodín odratúvať, o to menej Vám potom môže zamestnávateľ nariadiť zostať v práci a vykonávať nadčasovú prácu. Príklad : Za január mám + 10 hodín, za február mám + 10 hodín, za marec mám + 10 hodín – spolu teda do konca apríla 30 hodín nadčasov. Ak si nevyčerpám v apríli náhradné voľno 10 hodín ,ktoré som nadpracovala v januári, budú mi tieto hodiny preplatené zamestnávateľom vo výplate, ktorú dostanem v polovici mája za mesiac apríl. To znamená, že nadriadený mi môže do konca roka nariadiť vykonať nadčasovú prácu už len v rozsahu 140 hodín. Je ale potrebné si pozrieť vašu pracovnú zmluvu. (Viac k týmto hodinám za nadčasovú prácu a odmeňovaniu rozpíšem v § 142).

(10) Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.
- Komentár: 400 hodín = 150 hodín nariadenej nadčasovej práce a 250 dohodnutej nadčasovej práce.
V prípade, že sa v pracovnej zmluve dohodli na odpracovaní 400 hodín nadčasovej práce v kalendárnom roku, dali ste zamestnávateľovi prostredníctvom pracovnej zmluvy vopred súhlas (dohodli ste sa), že odpracujete v kalendárnom roku, ak to bude zamestnávateľ potrebovať, aj tých 250 hodín nadčasovej práce, ktoré nie je možné nariadiť ale na výkone ktorých je potrebné sa dohodnúť. Prosím skontrolujte si vo svojich pracovných zmluvách, či máte toto ustanovenie!