(1) Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času , ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich, a prestávka v práci.

Komentár: Samozrejme, zamestnanec je povinný odpracovať pracovnú zmenu určenú zamestnávateľom. Avšak je dobré vedieť, že pri určovaní pracovných zmien (pracovné kalendáre, rozvrhy pracovných zmien, plány pracovných zmien ,... ) musí zamestnávateľ postupovať v súlade so Zákonníkom práce, v súlade s Dohodami, ktoré majú medzi sebou zamestnávateľ a odborová organizácia, prípadne v súlade s Kolektívnou zmluvou (prvé kolo vyjednávania stanovené na 2.2.2021 o 9.00 hod)

(4) Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancova oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa , ktoré je zamestnancovi dostupné.

Komentár: To znamená, že prinajmenšom každý týždeň by zo všetkých predajní a skladov zamestnávateľa pristálo na stole odborovej organizácie obrovské množstvo plánov práce, ktoré by sme museli jednotlivo prekontrolovať, či sú v súlade so ZP a či na seba s predchádzajúcim plánom práce nadväzujú v súlade so ZP. Je Vám teda jasné, že toto nie je možné fyzicky zvládnuť. Preto Odborová organizácia a Lidl Slovenská republika, v.o.s. uzatvorili Dohodu o rozvrhovaní pracovného času a nepretržitého odpočinku v týždni, v ktorej sú presne popísané podmienky a pravidlá rozvrhovania pracovného času, ktoré vychádzajú zo zákonných podmienok, ako aj modelové situácie rozvrhovania pracovného času. Osobne si teda myslím, že túto dohodu by ste mali mať vyvesenú na personálnej nástenke na vašom pracovisku, aby ste si kedykoľvek mohli ako zamestnanci overiť, či Vám nadriadený rozvrhol pracovné zmeny v súlade s pravidlami tejto Dohody. Ak budete mať o rozvrhovaní Vášho pracovného času pochybnosti - tak minimálne už viete, čo si máte od nadriadeného pýtať. Nevidím žiadny dôvod, prečo by Vám túto dohodu nemohli ukázať. Všimnite si svoj rozvrh pracovných zmien, skontrolujte si ho! Do rozvrhov pracovných zmien (pracovné kalendáre, plány pracovných zmien) sa neplánuje nadčasová práca.

(6) Zamestnávateľ môže pracovný čas tej istej zmeny po dohode so zástupcami zamestnancov rozdeliť na dve časti.
Komentár: Takéto rozdelenie pracovnej zmeny zamestnanca u nás nie je.

(7) Ranná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou. Odpoludňajšia zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. hodinou a 22. hodinou. Nočná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

Komentár: Je teda podstatné do akého časového úseku spadá prevažná časť (prevažná v tomto prípade znamená väčšia časť) pracovnej zmeny, nie to kedy sa pracovná zmena začne alebo skončí. Pracovná zmena začínajúca o 9:00 a končiaca o 20:00, je poobedná zmena pretože do času medzi 14:00 a 22:00 spadá prevažná časť tejto zmeny.

(8) Ak je pracovný čas rozvrhnutý do dvoch pracovných zmien, ide o dvojzmenný pracovný režim. Ak zamestnávateľ rozvrhne pracovný čas do troch pracovných zmien, ide o trojzmenný pracovný režim. Pracovný režim, v ktorom pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni , je nepretržitý pracovný režim. Ak sa zamestnávateľ písomne nedohodne so zamestnancom inak, zamestnávateľ nemôže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách dva týždne po sebe nasledujúcich, okrem prípadu, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak.
Komentár : Posledná veta sa týka len zamestnávateľov, ktorí majú zavedenú aj nočnú zmenu.

(9) Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred s platnosťou na týždeň.

Komentár : Tu je ale dobre vedieť, že od 4.4.2020 máme novelu Zákonníka práce, ktorá upravuje niektoré § v období vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu + 2 mesiace po ich skončení odlišne ako za štandardných podmienok. Konkrétne v §90 sa jedná o úpravu, že zamestnávateľ je povinný Vám oznámiť rozvrhnutie pracovného času najmenej 2 dni vopred (nie týždeň vopred) a s platnosťou na týždeň. Uvediem príklad: predtým bol plán práce vyvesený na mieste prístupnom zamestnancom najneskôr v pondelok a mal platnosť celý nasledujúci týždeň po aktuálnom týždni. Teraz (počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID -19) Vám môže nadriadený vyvesiť plán práce najneskôr v sobotu a platí celý nasledujúci týždeň. Sledujte si to prosím. Lehoty v Zákonníku práce sú najmä preto, aby chránili zamestnancov a aby obmedzovali do istej miery oprávnenia zamestnávateľa.

(11) Ak to prevádzka zamestnávateľa dovoľuje, zamestnávateľ je povinný povoliť zamestnancovi na jeho žiadosť zo zdravotných dôvodov, alebo z iných vážnych dôvodov na jeho strane vhodnú úpravu týždenného pracovného času alebo ju s ním za tých istých podmienok dohodnúť v pracovnej zmluve.
Komentár : Napríklad, ak sa Vám zhorší nejako zdravotný stav a požiadate nadriadeného ,že z 38,75 hod úväzku chcete ísť na 30 hodinový.