TASR o tom informovala Jozefína Kaššová z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.


Vlani bolo viacero prípadov, keď zotavovacie podujatie nebolo schválené regionálnym ÚVZ. Na nedostatky často poukazujú aj rodičia formou podnetu, pričom väčšinou ide o nevyhovujúce hygienické podmienky, respektíve zvýšené riziko vzniku a šírenia prenosného ochorenia. Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva zistí pri kontrole zotavovacieho podujatia nedostatky, uloží organizátorovi pokutu od 150 do 20.000 eur. "Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok," upozornila vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ SR Jana Hamade. 


Najmenej 30 dní pred začatím prevádzky musí organizátor tábora písomne požiadať príslušný regionálny ÚVZ o vydanie rozhodnutia o konaní zotavovacieho podujatia. Zodpovedá za to, že zariadenie, v ktorom sa takéto podujatie uskutočňuje, spĺňa požiadavky, pokiaľ ide o umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie a prevádzku. "K jeho povinnostiam patrí i predloženie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti detí, o odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí a osôb manipulujúcich s potravinami," priblížil ÚVZ.


Nevyhnutnou súčasťou letných táborov sú zdravotníci. "Zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať odborne spôsobilá osoba - lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár," uviedla Hamade. Podľa nej zdravotníkov na zotavovacom podujatí nemôžu robiť absolventi školenia Slovenského Červeného kríža.


Podľa ÚVZ zákon a vyhláška neupravujú počet detí pripadajúcich na jedného výchovného pracovníka na zotavovacom podujatí. "Usporiadateľ musí prihliadať na vek i zdravotný stav detí a na charakter pobytu. Počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pracovník, musí byť stanovený tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a bezpečnosť zúčastnených detí," dodal ÚVZ.

 

K povinnostiam organizátorov patrí aj zabezpečenie stravovania detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú záťaž, pričom strava musí byť zdravotne neškodná a výživovo hodnotná. Rovnako musí byť zabezpečená lekárnička prvej pomoci. V prípade, že dieťa počas tábora ochorie, musí byť rodič o jeho stave informovaný. Organizátori táborov musia viesť i dokumentáciu o podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od jeho skončenia. (tasr)