V praxi to znamená, že tieto mzdy vyplatené zamestnancom v roku 2021 a neskôr, sú súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľ je povinný aj z tohto príjmu odviesť preddavok na poistné. Preddavok na poistné je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. V prípade ak zamestnávateľ nemá určený presný deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné. (iH)