Nepredvídateľnosť vývoja pandémie najmä jej dopadov na hospodárstvo SR a špecificky na jednotlivé odvetvia, spôsobila časový posun v termínoch predkladania návrhov kolektívnych zmlúv a ich dodatkov. Naviac, obmedzenia spočívajúce v zákaze vychádzania a osobného stretávania sa, zmenili charakter vyjednávania na neosobné virtuálne stretnutia. OZ KOVO bude v roku 2021 vyjednávať 7 nových KZVS a 2 dodatky upravujúce mzdovú časť kolektívnej zmluvy. Pri navrhovaní textu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sme vychádzali z aktuálnej stratégie kolektívneho vyjednávania OZ KOVO pre rok 2021 a jej priorít, z rastu minimálnej mzdy a aktuálnych makroekonomických údajov, najmä inflácie, produktivity práce, tržieb i hospodárskych výsledkov odvetví ako i z prognóz na rok 2021. V strojárskom odvetví sa síce v roku 2020 podarilo vyjednávacím tímom dohodnúť obsah  kolektívnej zmluvy, avšak po tom, čo prezident ZSP SR, Alexej Beljajev, odmietol kolektívnu zmluvu podpísať, pre šíriacu sa pandémiu, požiadal OZ KOVO o riešenie sporu pred sprostredkovateľom. Návrh sprostredkovateľa bol alternatívny. Buď odložiť vyjednávanie, až kým sa situácia okolo pandémie neupokojí a hospodárstvo sa nestabilizuje alebo predložiť nový návrh na vyjednávanie a začať vyjednávanie odznova. OZ KOVO sa, po porade vyjednávačov, rozhodol pre nové vyjednávanie, pričom náš nový návrh kopíruje obsah dohody z februára 2020. Zmena je len v otázke tarifných miezd, kde navrhujeme ich priemerné navýšenie o 8,58 % voči roku 2020, čo v absolútnom vyjadrení znamená priemerné zvýšenie taríf o 58 eur. V súvislosti so strojárskym odvetvím je potrebné pripomenúť, že  OZ KOVO už niekoľko rokov viedol spor s Asociáciou strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, ktorý uzatváral tzv. „žltú“  kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa so Všeobecným slobodným odborovým zväzom kopírujúcu svojím obsahom znenie zákona. Po konaní pred sprostredkovateľom je naplánované prvé kolo vyjednávania aj s týmto zamestnávateľským zväzom. V prípade, že sa podarí KZVS uzatvoriť mala by pokrývať niektoré SK NACE z odvetvia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu a asi 14 podnikov, v ktorých OZ KOVO pôsobí. V hutníckom odvetví sa uskutočnilo zatiaľ 1. kolo kolektívneho vyjednávania so ZHŤPG SR, na ktorom zamestnávatelia prezentovali aktuálnu  situáciu v jednotlivých podnikoch ako aj v celom odvetví. OZ KOVO okrem iných nárokov požaduje  navýšenie mzdových taríf o 7,4 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená ich priemerné zvýšenie o 52 eur. Druhé kolo vyjednávania opäť len virtuálnou formou by sa malo uskutočniť 26.1.2021. V elektrotechnickom priemysle sa v roku 2021 vyjednáva dodatok k platnej KZVS o tarifných mzdách. OZ KOVO požaduje  ich navýšenie o 8,58%čo predstavuje priemerné zvýšenie tarifných miezd o 54 eur. Zamestnávateľský zväz sa k návrhu zatiaľ nevyjadril. V sklárskom odvetví  bol predložený návrh novej KZVS, v ktorej OZ KOVO okrem iných nárokov,  požaduje  nárast základných miezd  o 7,11 %, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení priemerné zvýšenie o 48 eur. V odvetví bytového hospodárstva sme sa rovnako zamerali najmä na mzdové otázky a náš návrh smeruje k navýšeniu tarifných miezd o 7,41 %, čo predstavuje priemerné  zvýšenie o 57 eur. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnancov štátnej a verejnej správy bola dojednaná koncom roka 2020. Zmluva síce neobsahuje navýšenie miezd týchto zamestnancov v roku 2021, ale okrem zachovania doterajších benefitov, garantuje vyplatenie jednorázovej odmeny vo výške 100 eur a tiež jeden deň pracovného voľna navyše.