Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu. Tieto odporúčania sa odvíjajú od 2 základných cieľov: krátkodobé hľadisko - zmiernenie vážnych negatívnych dôsledkov pandémie koronavírusu; krátkodobé až strednodobé hľadisko - dosiahnutie udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý uľahčuje zelenú a digitálnu transformáciu. V prípade Slovenska sa odporúčania týkajú: fiškálnych politík zameraných na dosiahnutie obozretných strednodobých fiškálnych pozícií, udržateľnosti dlhovej služby pri súčasnom zvyšovaní investícií; posilnenia odolnosti systému zdravotnej starostlivosti v oblasti personálu, kritických zdravotníckych materiálov a infraštruktúry a zlepšenia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a koordinácie medzi jednotlivými druhmi starostlivosti; poskytnutia primeranej náhrady príjmu a zabezpečenia prístupu k sociálnej ochrane a základným službám pre všetkých; posilnenia digitálnych zručností a zabezpečenia rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu; opatrení na zabezpečenie likvidity malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb; odstránenia nedostatkov v oblasti digitálnej infraštruktúry; realizácie verejných investičných projektov a podpory súkromných investícií na podporu oživenia hospodárstva vrátane investícii do zelenej a digitálnej transformácie, najmä do čistej a efektívnej výroby a využívania energie a zdrojov, udržateľnej verejnej dopravy a odpadového hospodárstva; účinného dohľadu pri boji proti praniu špinavých peňazí; zabezpečenia priaznivého podnikateľského prostredia a kvalitných verejných služieb; integrity justičného systému. (iH)