Sociálny dialóg sa môže stať nielen účinným nástrojom riešenia spoločných problémov, ale prispieva aj k vytváraniu prospešného a stabilného prostredia, ktoré významne napomáha predvídať zmeny a úspešne ich ovládať. Čo je v dnešnej dobe, kedy sa naša spoločnosť ocitla nielen pred akútnou potrebou chrániť zdravie všetkých obyvateľov Slovenska, ale aj pred ťažkou dilemou ako riešiť jej ekonomické a sociálne dopady, nevyhnutné.

Sociálny dialóg nie je hra, sociálny dialóg je nástroj, ktorý učí dialógu a eliminuje tak nebezpečný diktát. Zamestnanci nie sú poddaní, ale sú sebavedomou súčasťou demokracie. Viesť sociálny dialóg nikdy nebolo jednoduché a vyžaduje si to veľké úsilie. Konfederácia odborových zväzov SR si je vedomá tejto skutočnosti, avšak konanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny zrazilo sociálny dialóg na kolená a jeho umelo prezentovaný rešpekt k sociálnym partnerom a dialógu je len účelovým zneužívaním, navyše dopĺňaný záujmom len o takých zástupcov zamestnancov, ktorí s ním a jeho návrhmi súhlasia, na dosahovanie jeho politických cieľov.

Iste ste zaregistrovali, že KOZ SR organizovala protestné pochody vo viacerých mestách Slovenska i v Bratislave. Dôvodom protestov bolo konanie ministra práce a jeho zavádzajúce vyjadrenia na adresu Konfederácie odborových zväzov SR, ako aj hrubé porušenia viacerých zákonov, o nedodržiavaní legislatívnych postupov či rokovacích poriadkov nehovoriac. Podľa nášho názoru minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR svojim konaním flagrantne porušuje Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite), Legislatívne pravidlá vlády SR, ako aj Rokovací poriadok Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a Zákon č.400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

na práve prebiehajúcej schôdzi NR SR sa v jej programe nachádzajú aj dva vládne návrhy zákonov, ktoré výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a sú negatívnym zásahom do postavenia a práv zamestnancov. Konkrétne ide o Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vláda SR vo svojom návrhu minimálnej mzdy do svojej ponuky ešte prihodila zníženie minimálnych mzdových taríf, zníženie automatu pre výpočet minimálnej mzdy, zníženie príplatkov a ich zmrazenie po budúcom roku. Túto úsporu nákladov zamestnávateľov, čiže úsporu na občanoch, prezentuje ako pomoc zamestnancom. Vláda SR im však len zobrala to, na čo mali legitímny a zákonný nárok. Dopady pandémie a záchrana ekonomiky skončila na pleciach zamestnancov, ktorým bol vyhotovený účet takmer za miliardu eur! A opäť raz si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo boli odkázaní na sociálne dávky a teraz ešte zaplatia aj účet za obnovu ekonomiky.

KOZ SR rovnako vyjadruje zásadný nesúhlas s realizáciou zavedenia 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorá by mala kompenzovať zrušenie 13. dôchodku ako dôchodkovej dávky, čomu v konečnom dôsledku nezodpovedá ani samotný názov predkladaného návrhu zákona. Vyrušujú nás aj diskusie o zrušení dôchodkového stropu, ktorý je istotou pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov, že povinný ekonomicky aktívny vek končí každému občanovi tohto štátu vo veku 64 rokov a vzniká mu nárok na plný starobný dôchodok.

V rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania predložila KOZ SR k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony viacero zásadných pripomienok. Napríklad podmienku týkajúcu sa úpravy pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, aby všetci členovia odborového orgánu boli v pracovnom pomere u zamestnávateľa, považujeme za podmienku, ktorá je v priamom rozpore s dohovorom Medzinárodnej organizácie práce. Uvedený návrh považujeme za zasahovanie do autonómnej činnosti odborovej organizácie vypracúvať svoje stanovy a pravidlá, úplne slobodne voliť svojich zástupcov, organizovať svoju správu a činnosť a formulovať svoj program.

Navrhovaná legislatívna zmena sa dotýka aj zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite). Zásadne nesúhlasíme s úpravou reprezentatívnosti na strane zástupcov zamestnancov a žiadame ponechať súčasný právny stav overený praxou. Predmetnú zmenu považujeme za účelovú s cieľom oslabiť postavenie KOZ SR ako najreprezentatívnejšieho zástupcu zamestnancov v tripartite a umožniť, aby sa do tripartity dostali absolútne nereprezentatívne združenia zástupcov zamestnancov.

Rovnako sa na rokovanie NR SR dostal aj zákon o štátnom rozpočte bez toho, aby ten bol najprv prerokovaný v tripartite. Návrh rozpočtu verejnej správy býval predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR predtým, ako išiel do vlády a NR SR. Jedným z dôvodov je aj to, že priamo zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni hovorí o tom, že HSR SR dohoduje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu. Vláda tak za zatvorenými dverami pokračovala v znižovaní sociálneho štandardu ľudí, na ktorých plecia prenáša sanáciu pandémie. Je neprípustné a poľutovaniahodné, že štátny rozpočet počíta s nulovou valorizáciou platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Kým títo „bežní“ zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov. Pritom mnoho zamestnancov verejnej sféry podľa tabuľkového vyjadrenia zarába menej, ako je, či bude aktuálna výška minimálnej mzdy v budúcom roku.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

už dnes poznáme negatívne dopady navrhovaných legislatívnych zmien, ktoré nielenže narušia doteraz zákonom garantované mzdové a sociálne štandardy zamestnancov, ale veľkou mierou potrestajú odbory za obhajobu ústavného práva zamestnancov na primeranú mzdu. Veríme, že Vám nie sú ľahostajné sociálne práva zamestnancov a svojim hlasovaním pri spomínaných legislatívnych normách budete prihliadať na presadzovanie ich ekonomických a sociálnych, potrieb a záujmov. Pracujúci človek, jeho sociálne práva a životná situácia musia bezodkladne byť v centre pozornosti každého zákonodarcu a každého ústavného činiteľa v našej krajine.