Osobitne sa na nej hovorilo o spomalenej konvergencii a o jej problémoch v slovenskej ekonomike. Ako pripomenul v prvej prezentácii Karol Morvay, na Slovensku je miera investovania nízka. Prejavuje sa nedostatok pracovnej sily a reálne dobiehanie úrovne vyspelých štátov sa spomaľuje. Oslabovanie medziročného prírastku obsadených miest, nárast priemernej odmeny zamestnanca indikujú scvrkávanie pôvodnej konkurenčnej výhody Slovenska. Karol Frank bližšie rozobral vývoj verejných financií a najmä ich konsolidáciu. Upozornil na aktuálne trendy, najmä na kolísavú krivku využiteľnosti príjmov z Európskej únie v rozpočte SR a analyzoval ďalšie príčiny spomalenej, resp. prerušenej konvergencie. Načrtol niektoré východiská, ktoré ešte detailnejšie rozoberal Matrtin Lábaj. Najmä v kontexte nákladovej konkurencieschopnosti spracovateľského priemyslu. Martin Hudcovský sa zasa upriamil na napätý trh práce a pokojnú cenovú hladinu – na pohľad na ich špecifický vývoj na Slovensku. (iH)