Na základe tohto uznesenia lekárska komora označila za nezákonné tie rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ktorými od lekárov s nezrušenými licenciami L1A vymáhala poistné a penále. V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa uvádza nasledovné stanovisko: Sociálna poisťovňa vždy postupovala v súlade s existujúcou právnou úpravou, konkrétne podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Správnosť jej rozhodovania viacnásobne potvrdili rozhodnutia krajských súdov, ale aj Najvyššieho súdu SR, ktorý sa v rozsudku zo dňa 26. septembra 2018 takisto stotožnil s právnym názorom Sociálnej poisťovne. Ale keďže NS SR medzičasom dospel k inému právnemu názoru, než zastával v septembri roku 2018, Sociálna poisťovňa sa bude musieť vysporiadať s touto situáciou. O konkrétnych spôsoboch riešenia bude informovať po podrobnej analýze uznesenia Veľkého senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu SR. (iH)