Sociálna poisťovňa takýchto poistencov eviduje automaticky ako poistencov štátu na základe údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Poistné na dôchodkové poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa za nich platí štát.

Pokiaľ ide o odhlásenie z tohto dôchodkového poistenia, táto povinnosť vzniká tým poistencom štátu, ktorí ukončia riadnu starostlivosť o dieťa skôr, teda pred jeho šiestymi narodeninami, a ktorým zároveň nevznikne povinné poistenie zamestnanca alebo SZČO. Odhlášku treba podať do ôsmich dní od skončenia riadnej starostlivosti. Za ukončenie riadnej starostlivosti sa považuje napríklad aj životná situácia, keď sa o dieťa začne starať iná oprávnená osoba, napríklad otec, alebo ak je dieťa zverené do starostlivosti inej osoby z dôvodu zanedbania výchovy dieťaťa rodičmi.

V ostatných prípadoch poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa zaniká automaticky – rovnako ako vznik i zánik Sociálna poisťovňa poistencovi oznámi písomne.