Za 18 rokov od svojho vzniku uskutočnilo množstvo akcií na prevenciu, ochranu starších, hlavne ochranu pred nekalými praktikami. Významnou mierou sme prispeli k prijatiu zákonov o nekalých praktikách, o ochrane obetí násilia a pracovali sme aj na reforme opatrovníckeho práva, ktorú naša organizácia iniciovala.

 

Fórum pre pomoc starším sa dlhodobo zaoberá problematikou zneužívania násilia na starších. Z našich poznatkov a práce vyplýva, že tento problém má rastúcu tendenciu a problémy starších nie sú riešené. Aj z tohto dôvodu sme uskutočnili niekoľko podujatí, aby sme monitorovali tento problém, zapojili expertov a analyzovali príčiny, formy a východiská a riešenia. Jedným z podujatí bola konferencia – národné stretnutie, kde sme  sa zaoberali dôležitými otázkami postavenia starších na Slovensku, diskrimináciou a hlavne zneužívaním a násilím na starších.

 

Naším cieľom bolo definovať problémy zneužívania starších a narastajúceho fenoménu násilia, týrania, zanedbávania a zlého zaobchádzania so staršími. Napriek prijatým zákonom dochádza aj naďalej k zneužívaniu starších nekalými praktikami, predajom predražených tovarov, poskytovanie úžerníckych úverov, čím sa zvyšuje počet starších, ktorí sa dostávajú do vážnych existenčných problémov.

 

Musíme konštatovať, že počet starších, ktorí zažívajú hlavne domáce násilie narastá, čo potvrdzujú aj naše údaje a konkrétne informácie z prevádzky bezplatnej telefonickej Senior linky a Poradenského centra, ktoré prevádzkujeme v rámci celého Slovenska. Nielen z našich poznatkov ale i zo zahraničie sú signály, že násilie na starších má rastúci trend a je potrebné tejto problematike venovať značnú pozornosť aj z dôvodu  demografického vývoja.

 

Definícia Svetovej zdravotníckej organizácie

Zneužívanie a týranie starších je jednorázový alebo opakovaný čin alebo nedostatok konania, ktoré sa objavuje v akomkoľvek vzťahu, kde sa očakáva dôvera, a ktoré môže spôsobiť utrpenie staršej osobe.

 

V Európe je okolo päť percent starých ľudí nad 65 rokov a 15 percent osôb vo veku nad 75 rokov obeťou násilného správania. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri príležitosti 12. Svetového dňa proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov. Odhady uvádzajú, že celosvetovo je každý mesiac týraná jedna z desiatich starších osôb.

 

Naša organizácia urobila prieskum, na základe ktorého sme zistili, že tento problém je vážnym i na Slovensku a zistili sme, kde sa tento problém vyskytuje :

Podľa výsledkov prieskumu realizovaným Fórom:

  • v zariadeniach sociálnej starostlivosti 21,06 %,
  • v zdravotníckych službách 32,53 %,
  • najčastejšie v rodinách 41 %,
  • v poslednom období je množstvo podnetov na zlé zaobchádzanie a týranie v obytných domoch.

 

Naša organizácia sa problémom zneužívania, zanedbávania starostlivosti a týrania a násilia zaoberá už niekoľko rokov. Od apríla 2005 bola oficiálne spustená činnosť Poradensko–informačného centra s celoslovenskou pôsobnosťou. V centre poskytujeme informácie o nárokoch a právach starších ľudí, právne a sociálne poradenstvo, kde starší môžu osobne konzultovať konkrétne porušovania ich práv. Vzhľadom na to, že sme celoslovenská organizácia a pre efektivitu poskytovania tejto pomoci bolo potrebné zriadiť možnosť telefonického kontaktu a konzultácii so staršími z rôznych kútov Slovenska, najvhodnejšou formou bolo zriadenie  telefonickej linky.

 

Od roku 2008 prevádzkujeme jedinú  „Senior linku“ -  bezplatnú  telefonickú linku pre pomoc starším v krízových a rizikových životných situáciách. Táto linka slúži občanom v rámci celého Slovenska. Poskytujeme občanom rady, informácie a riešime ich najzložitejšie problémy. V rámci poradenstva spolupracujeme s odborníkmi, s ktorými riešime akútne prípady. Hneď pri spustení tejto linky sme mali denne cca 30 - 50 hovorov a získali sme množstvo údajov o rôznych nekalých praktikách, čo sme aj komunikovali s príslušnými inštitúciami. Podávali sme informácie aj ministerstvu spravodlivosti, komisii na ochranu spotrebiteľa a na základe konkrétnych údajov o praktikách a formách zneužívania starších, bol prijatý i zákon na ochranu spotrebiteľa a predchádzaniu zneužívania starších nekalými praktikami. Taktiež boli podané aj trestné oznámenia na páchateľov tejto trestnej činnosti. Týmito krokmi, ktoré sme iniciovali, ako aj systematickým vzdelávaním, sme prispeli k zníženiu počtu podvedených starších.

 

V rámci poskytovania pomoci starším komunikujeme s rôznymi inštitúciami, organizáciami, verejnou správou, samosprávou, políciou. Hľadáme vhodné riešenia a pomoc starším, monitorujeme ich potreby, upozorňujeme na najvážnejšie a najzložitejšie problémy. Za toto obdobie sme poskytli veľkému množstvu starších konkrétnu pomoc a poradenstvo v ich rizikových situáciách.