Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter na výročnej hodnotiacej konferencii daného programu. Najviac pomáha pri podpore ľudí bez práce. Kým ku koncom roka 2017 bolo v OP Ľudské zdroje zazmluvnených 48% z celkovej alokácie, dnes, na konci roku 2018, je to už takmer 63%. Čerpanie týchto prostriedkov je na úrovni 22,6 %. Najviac z nich ide na podporu zamestnávania znevýhodnených, najmä mladých do 29 rokov a dlhodobo nezamestnaných, ktorú zastrešuje rezort práce. „Aj vďaka podpore z eurofondov počet mladých evidovaných nezamestnaných klesol oproti roku 2014 o viac ako 64 %. Do rôznych projektov určených výhradne pre ľudí do 29 rokov sa zapojilo viac ako 63-tisíc nezamestnaných, pričom bolo pre nich vytvorených 62 880 nových pracovných miest,“ priblížil výsledky minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Podobne úspešne sa darí pracovať aj s dlhodobo nezamestnanými. Ich počet v evidencii úradov práce sa oproti roku 2014 znížil o viac ako 68 %. Ďalšou znevýhodnenou skupinou, ktorú intenzívnejšie podporujeme pri hľadaní práce, sú ľudia vo veku 50+. „Ak to zhrnieme, doteraz sme z tohto operačného programu zrealizovali na podporu zamestnanosti 76 projektov s celkovou hodnotou viac ako 1 032 miliónov eur. Spolu sme podporili viac ako 178 tisíc ľudí,“ dodáva minister. Súčasťou operačného programu pod gesciou rezortu práce je aj pomoc ľuďom, ktorí sú najviac ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. V tejto oblasti pomáhajú najmä projekty „Terénna sociálna práca v obciach“, „Rozvoj vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ a projekt „Podpora terénnej opatrovateľskej služby. „Veľký záujem je najmä o podporu opatrovateľskej služby, kde sme v prvom kole podporili za 50 miliónov eur 3 795 miest pre opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí sa starali o takmer 5 537 klientov. Od leta v podpore pokračujeme a vyčlenili sme ďalších 41 miliónov eur,“ informoval Ján Richter. (iH)