Od júna majú možnosť zasielať sprievodné doklady k colným vyhláseniam aj elektronickým spôsobom.  Ide o ďalší krok v rozširovaní elektronickej komunikácie s finančnou správou a v zjednodušovaní plnenia si povinností klientov finančnej správy. Subjekty zapojené do pilotnej prevádzky podali od 18. februára do 2. júna tohto roku už 1 910 elektronických príloh. Deklaranti tak môžu svoje povinnosti vybaviť elektronicky. Stále však majú možnosť aj naďalej podávať sprievodné doklady k colným vyhláseniam doterajšou formou – listinným spôsobom. Systémom eDovoz sa tak rozšírila možnosť elektronickej komunikácie na všetky režimy – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia i dovoz. Od roku 2016 bolo podaných 767 455 dovozných colných vyhlásení. Systém eDovoz bol od zavedenia do prevádzky vylepšený o mnohé funkcionality, ktoré zvýšili komfort colného konania v dovoze, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, ktoré značne skrátilo čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky či možnosť ukončenia režimu colného uskladňovania prepustením do tranzitu. Spustením prikladania sprievodných dokladov elektronickým spôsobom k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne) sa redukuje prítomnosť deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní len na nevyhnutné prípady. (iH)