Platí koordinačné nariadenie EÚ, ktoré v tomto konkrétnom prípade hovorí nasledovné: ak mal zamestnávateľ poistenca k 31. decembru 1992 sídlo na území Slovenska, t.j. bol zapísaný v obchodnom, registri Slovenskej republiky, všetky doby zabezpečenia (teda aj doby zamestnania získané na území Česka), ktoré získal pred 1. januárom 1993, sa považujú za doby zabezpečenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a dôchodok prizná výlučne Sociálna poisťovňa. Ak ale mal zamestnávateľ poistenca k 31. decembru 1992 sídlo na území Českej republiky, t. j. bol zapísaný v obchodnom registri ČR, všetky doby zabezpečenia, ktoré poistenec získal pred 1. januárom 1993, sa považujú za doby zabezpečenia získané podľa právnych predpisov Českej republiky. Česká správa sociálneho zabezpečenia v Prahe je preto príslušná priznať poistencovi dôchodok za doby zamestnania získané do 31. decembra 1992, ako aj za doby zamestnania po tomto dni, kedy poistenec pracoval u zamestnávateľa na území ČR, podľa právnych predpisov Českej republiky. Sociálna poisťovňa je príslušná priznať poistencovi dôchodok len za doby poistenia, ktoré získal v období po 31. decembri 1992 podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. (iH)