Neplatí to iba v prípade, ak k prekročeniu tejto sumy došlo z dôvodu zaokrúhľovania pozostalostných dôchodkov. Ak zomretý poistenec poberal dôchodok, pozostalostné dôchodky sa spravidla vypočítajú z tohto dôchodku zomretého, ktorý poberal ku dňu smrti. Ak zomretý poistenec nebol poberateľom dôchodku, najprv je potrebné vypočítať dôchodok zomretého ku dňu smrti. Výška vdovského/vdoveckého dôchodku je 60 % a sirotský dôchodok 40 % z výšky dôchodku zomretého. Ak je teda vdova/vdovec a jedna sirota, pozostalostné dôchodky predstavujú 100 % z dôchodku zomretého a teda nie je ich potrebné nijako ďalej upravovať. Ale ak už sú napr. vdova/vdovec a dve a viac sirôt, všetky pozostalostné dôchodky spolu prevyšujú 100 % dôchodku zomretého, je potrebné ich pomerne znížiť tak, aby úhrnom nepresiahli sumu dôchodku zomretého. Ak zanikne nárok na výplatu niektorého z pozostalostných dôchodkov alebo vznikne nárok na jeho výplatu ďalšiemu pozostalému, dôchodky sa zase úmerne upravia podľa uvedených pravidiel. (iH)