Tlačivá Sociálna poisťovňa dôchodcom poslala už začiatkom roka spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Sú však dostupné v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Kontrola žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí je uskutočňovaná na základe všeobecnej povinnosti poberateľa preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. Vyplnené tlačivo, s úradne povereným podpisom, musí poberateľ dôchodku poslať Sociálnej poisťovni. Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EHP alebo v Švajčiarskej konfederácii preukazujú žitie jeden krát ročne. Pre zabezpečenie súvislej výplaty dôchodku je tlačivo potrebné zaslať najneskôr do 31. 1. 2019.Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch, ktoré nie sú štátom EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou, preukazujú žitie štyri krát do roka. Pre vyplatenie dôchodkov za 4. štvrťrok 2018 predložia vyplnené tlačivo do 15. 1. 2019. (iH)