Analýza skúma čisté efekty opatrenia, pričom porovnáva uplatnenie sa na trhu práce dvoch skupín uchádzačov o zamestnanie (UoZ): podporených UoZ prostredníctvom opatrenia 50j a nepodporených UoZ s podobnými charakteristikami, ako napríklad vek, pohlavie, región, atď.


Analýza ukazuje, že účasť na opatrení zvyšuje zamestnanosť účastníkov oproti nezamestnaným, ktorí sa tohto aktívneho opatrenia nezúčastnili, približne o 15 percentuálnych bodov. Opatrenie tiež pomohlo zvýšiť priemerné zárobky účastníkov. Účastníci dosiahli po opatrení vyšší priemerný mesačný príjem o 30 až 50 eur brutto oproti ostatným nezamestnaným.


Pozitívne efekty opatrenia 50j na zamestnanosť sa prejavili vo všetkých skupinách znevýhodnených UoZ, najvýraznejšie v skupine dlhodobo nezamestnaných. Spomedzi podporených zamestnávateľov dosiahli najvyššiu úspešnosť mestá a školy, obce naopak zaostávali. Účasť na opatrení na kvalifikovanejšej pozícii, napr. v administratíve alebo v službách, bola spojená s vyššou účinnosťou po skončení opatrenia ako pri nekvalifikovanej pozícii.


Od spustenia opatrenia (máj 2013) do konca roka 2018 sa opatrenia 50j zúčastnilo takmer 22 tisíc uchádzačov o zamestnanie a vynaložilo sa naň 70 miliónov eur. Prostredníctvom daní a odvodov, ktoré odvedú uplatnení účastníci opatrenia, sa výdavky na toto opatrenie vrátia štátu približne do 7 až 8,5 rokov. Návratnosť opatrenia 50j by mohla ďalej urýchliť podpora zamestnávania v rámci miest, škôl a na kvalifikovanejších pozíciách.
Analytický komentár spolu so zdrojovými údajmi nájdete TU.