Vďaka trom novým oznámeniam bude informovať klientov, ktorých sa to týka, o ich povinnostiach či upozorňovať ich na ukončenie platnosti rôznych povolení. Upozornenie na ukončenie platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky bude pravidelne zasielať daňovým subjektom – prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým bude mať uplynúť doba platnosti rozhodnutia o upustení zábezpeky. Týkať sa to bude napríklad dotknutých výrobcov alkoholických nápojov či podnikov venujúcich sa výrobe a distribúcii minerálneho oleja. Upozornenie na ukončenie platnosti odberného poukazu bude zasielať zase tým, ktorým uplynie doba platnosti odberného poukazu na odber predmetu dane podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a spotrebnej dane z minerálneho oleja, teda napr. užívateľským podnikom. Zasielať bude tiež pravidelne Upozornenie na povinnosť vrátiť osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň, a to tým subjektom, ktorým bola zrušená registrácia na základe jednotlivých zákonov o spotrebných daniach a musia v zmysle daňového poriadku vrátiť colnému úradu osvedčenie o registrácii. Týka sa to podnikov registrovaných na spotrebnú daň z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu. Finančná správa využíva toto proklientske opatrenie pravidelne. Aktuálne zasiela už 25 jedinečných typov softwarningových upozornení. Niektoré z nich zasiela pravidelne raz za mesiac, iné vo vybranom čase podľa typu oznámenia. (iH)