Podobne chudoba ohrozovala aj neúplné rodiny, teda domácnosti osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi (33,9 % osôb). Medziročne sa situácia mierne zhoršila u neúplných rodín, keď oproti roku 2019 došlo k nárastu o 1,8 percentuálneho bodu. Celkovo boli domácnosti so závislými deťmi na Slovensku takmer dvojnásobne viac vystavené riziku chudoby ako domácnosti bez detí. V domácnostiach bez detí je chudoba častejšia v kategórii seniorov vo veku 65 rokov a viac, ktorí žijú a hospodária sami – pod hranicou chudoby je viac ako štvrtina z nich (27,6 % osôb) a ich podiel posledné roky významne rastie. Pred piatimi rokmi bolo pod hranicou chudoby len 9 % osôb v jednočlenných domácnostiach seniorov. Z hľadiska vekových skupín sú najohrozenejšími deti mladšie ako 18 rokov, keď každé šieste dieťa (17 %) žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Ich podiel sa medziročne znížil, v roku 2019 to bolo 19 %. U seniorov vo veku 65 a viac rokov je chudobou ohrozených 9,5 % ľudí, pričom ich podiel posledné dva roky rástol. Práve príjmová chudoba sa v rámci regiónov Slovenska zásadne líši. Odzrkadľuje nerovnosti, ktoré sa prejavujú medzi jednotlivými krajmi Slovenska aj pri iných ukazovateľoch ekonomickej situácie. Dlhodobo bola najvyššia miera príjmovej chudoby v Prešovskom kraji, v posledných dvoch rokoch (2020 a 2019), bol najvyšší podiel osôb žijúcich pod hranicou príjmovej chudoby v Banskobystrickom regióne. Najvyššia miera rizika príjmovej chudoby bola v roku 2020 zaznamenaná v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (18,3 % a 17,2 %). Medziročne sa však v oboch týchto regiónoch podiely ľudí pod hranicou chudoby znížili. Nad priemerom SR sa nachádzali aj Košický a Žilinský kraj. Naopak najmenej chudobou ohrozené obyvateľstvo zostáva v Bratislavskom kraji s hodnotou 3,7 % obyvateľov, ktorí sú vystavení riziku príjmovej chudoby. Pod úrovňou priemeru SR boli tiež všetky tri kraje západného Slovenska – Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky. V dvoch z ôsmich krajov SR sa situácia oproti roku 2019 veľmi mierne zhoršila, a to v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. (iH)