Odborové zväzy združené v ETUCE (Európsky odborársky výbor pre vzdelávanie) podporujú túto požiadavku a zároveň predkladajú dlhodobú víziu obnovy v sektore vzdelávania. Žiadame, aby boli rešpektované pracovné podmienky a profesionálna autonómia pedagogických a odborných zamestnancov, zatiaľ čo študenti zo všetkých skupín obyvateľstva musia získať podporu nevyhnutnú pre ich rozvoj. Predovšetkým žiadame reformu financovania prostredníctvom posilnenia verejných investícií do našich vzdelávacích systémov a uprednostnenie kvalitného verejného vzdelávania pred súkromnými záujmami a komercionalizáciou. Minulá piatok sa predstavitelia EÚ stretli on-line, aby prediskutovali navrhovaný plán hospodárskej obnovy v hodnote 750 miliárd eur. Kríza v oblasti verejného zdravia v súvislosti s pandémiou sa rýchlo zmenila na sociálnu a hospodársku krízu a situácia už nemôže byť naliehavejšia. V prvom štvrťroku tohto roka zaznamenal HDP v EÚ najvýraznejší pokles za 30 rokov, zatiaľ čo počet zamestnaných po prvýkrát klesol pod úroveň roku 2013. Iba v EÚ bolo prepustených, úplne alebo dočasne, takmer 60 miliónov zamestnancov. Ani sektor vzdelávania nebol voči prepúšťaniu imúnny. Koľko z týchto pracovných miest sa stratí natrvalo, závisí od politickej reakcie na krízu. Učitelia a ostatní zamestnanci na všetkých stupňoch a typoch škôl v celej Európe tvrdo pracovali na tom, aby zabezpečili podporu svojim študentom a celým komunitám. ETUCE a školské odborové zväzy zase pomáhali týmto zamestnancom. Tak ako u všetkých ostatných zamestnancov v prvej línii bola prispôsobivosť a odolnosť učiteľov obdivuhodná. Teraz však potrebujeme dlhodobý plán, ktorý musí pomôcť hospodárstvu a vzdelávacím systémom zotaviť sa z tejto krízy a prispôsobiť sa novej realite. Ak sa nám to podarí, máme príležitosť vybudovať lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť pre pracujúcich ľudí. Ak urobíme nesprávne rozhodnutia, riskujeme trvalé zničenie verejných služieb, prehĺbenie nerovností a vytvorenie základu budúcich hospodárskych a politických kríz. Fond obnovy EÚ vo výške 750 mld. EUR je zásadným prvým krokom. Podporujeme výzvu EOK (Európskej odborovej konfederácie), aby vedúci predstavitelia EÚ tieto financie schválili rýchlo a solidárne bez toho, aby boli jednotlivé vlády nútené k ďalšej vlne katastrofálnych úsporných opatrení a znižovaniu výdavkov vo verejných službách. Výbor ETUCE tiež schválil nové vyhlásenie Cesta k zotaveniu z krízy COVID-19, v ktorom európski školskí odborári požadujú dlhodobú víziu obnovy vo vzdelávacom sektore a vyzývajú členské štáty EÚ, aby konali v zmysle solidarity či už na vnútroštátnej, tak aj medzinárodnej úrovni. Žiadame jednotlivé vlády, aby: 1) Rešpektovali a podporovali odborové práva a zaviazali sa k účinnému sociálnemu dialógu v záujme spravodlivejšieho hospodárskeho rozvoja; 2) Zabezpečili, aby mali všetci učitelia, žiaci a študenti rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom digitálnych pomôcok; 3) Uznali, že učitelia sú nenahraditeľní: sociálny aspekt vzdelávania je ústredným prvkom rozvoja a prosperity študentov; dištančné vzdelávanie nemôže nahradiť priame vyučovanie; 4) Zaručili dôstojné pracovné podmienky vrátane práva na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ako aj zdravé a bezpečné pracoviská pri návrate do školského prostredia; 5) Zaviazali sa podporovať verejné investície do kvalitného verejného školstva, poskytovať učiteľom a ostatným zamestnancom zdroje, nástroje, odbornú prípravu a profesionálnu autonómiu nevyhnutné na realizáciu ich poslania; 6) Prijali opatrenia proti daňovým podvodom a daňovým únikom právnických osôb; 7) Zrevidovali Pakt stability a rastu EÚ s cieľom vytvoriť fiškálny rámec EÚ, ktorý umožní krajinám posilniť verejné investície do vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu tak, aby tieto odvetvia boli vyňaté z výpočtu úrovne deficitu a verejného dlhu; 8) Zaviazali sa k zvýšeniu rozpočtu EÚ a prispôsobeniu viacročného finančného rámca EÚ tak, aby mala EÚ zmysluplné fiškálne kapacity na riešenie nerovností a na podporu hospodárskeho oživenia. (iH)