Úlohou tohto centra je poskytovať informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pre širokú verejnosť pri riešení jej problémov vo vybraných oblastiach s orgánmi a inštitúciami v štátnom, verejnom a súkromnom sektore.

 

Odborníci poskytujú podporu a poradenstvo v oblastiach pracovného práva, sociálneho a zdravotného poistenia, celoživotného vzdelávania, diskriminácie, BOZP a finančného poradenstva. Z množstva podnetov riešili napríklad aj prípad týkajúci sa diskriminácie na pracovisku. Z dôvodu zachovania anonymity a ochrany údajov boli osobné údaje zmenené alebo upravené.

 

AKO ODSTRÁNIŤ DISKRIMINÁCIU ŽIEN NA PRACOVISKU?

Chcel by som sa opýtať, akým spôsobom by sa dala odstrániť diskriminácia žien na pracovisku. Ide o nasledovné – v opernom zbore sa určuje pohyblivá zložka príjmu podľa odspievaných nôt počas operného predstavenia, kde však nastáva situácia, že ženská časť zboru je nižšie ohodnotená práve na základe odspievaných nôt, pričom však sú na pracovisku rovnaký čas, rovnako sa líčia a pod., nemôžu však za to, že skladatelia napísali v niektorých prípadoch viac pre mužský zbor.

 

Odpoveď odborníka z KCO:

Na Vašu otázku ohľadom diskriminácie žien na pracovisku uvádzame nasledovné:

Podľa ustanovenia § 119a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) zamestnanci rovnakého pohlavia, ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, musia mať dohodnuté mzdové podmienky bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty.

 

Za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa.

 

V prípade, ak zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Pri posudzovaní hodnoty práce ženy a muža môže zamestnávateľ uplatniť ďalšie objektívne merateľné kritériá, ktoré sa dajú uplatniť na všetkých zamestnancov bez rozdielu pohlavia.

 

Takto ustanovená požiadavka Zákonníkom práce však neznamená, že zamestnávateľ nemôže vo svojom mzdovom predpise odlišovať mzdy zamestnancov podľa kvalifikačnej náročnosti vykonávanej práce, ako aj v závislosti od výkonnosti, kvality a kvantity vykonanej práce.

 

Podľa § 14 Zákonníka práce spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy.

 

Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch ako aj obdobných právnych vzťahoch upravuje aj § 6 a nasl. zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „antidiskriminačný zákon“).

 

Podľa antidiskriminačného zákona má každý právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Kto sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať svojich práv na súde. Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie.

 

V prípade, ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, sa môže poškodená osoba sa domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch určí príslušný súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.

 

Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté, pričom každý má podľa antidiskriminačného zákona právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak sa zamestnankyne operného zboru domnievajú, že vo vzťahu k ich odmeňovaniu dochádza zo strany zamestnávateľa k diskriminácii, odporúčame, aby sa obrátili na príslušný súd. Svojich práv sa tiež môžu domáhať v zmysle vyššie uvedeného aj prostredníctvom mediácie.

 

Odborníci KCO pomáhajú zamestnancov pri riešení ich problémov!