Ide o absolventov medicíny alebo lekárov, ktorí už nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v niektorom zo špecializačných odborov v povolaní lekár a tiež sestry. „Rezidentské štúdium je nástrojom na posilnenie počtu lekárov a sestier v jednotlivých regiónoch Slovenska. Naším cieľom  je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do oblastí, kde sú najviac potrební. Môžu si vybrať samosprávny kraj, kde chcú po skončení štúdia pôsobiť a tiež miesto – nemocnicu alebo ambulanciu, v ktorej budú vykonávať prax,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Do programu sú v súčasnosti zapojené všetky štyri lekárske fakulty na Slovensku a zdravotnícke fakulty, na ktorých sa realizujú tri špecializačné štúdiá pre sestry.  Ministerstvo rozšírilo Rezidentské štúdium k 1. 10. 2019  o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok lekárov – špecialistov. Okrem všeobecného lekárstva a pediatrie sa môžu zaradiť do ďalších 16-tich špecializačných odborov. V zdravotníckom povolaní lekár sú rezidenti zaradení v špecializačných odboroch: všeobecné lekárstvo, pediatria, anestéziológia a intenzívna medicína, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, kardiológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, rádiológia, urológia a vnútorné lekárstvo. V zdravotníckom povolaní sestra ide o špecializačné odbory - anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále  a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. V praxi dnes už pracuje viac ako 130 absolventov programu Rezidentského štúdia, sú to všeobecní lekári a pediatri. (iH)