Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Trnavskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k šiestim. Počas mesiaca október došlo aj k 9 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví, najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2018 sa v mesiaci október stalo 6 takýchto pracovných úrazov. V mesiaci október došlo tiež k 710 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Pre porovnanie, počas mesiaca október v roku 2018 ich bolo 856, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 17,06 % v roku 2019. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce. K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“) pracoval u zamestnávateľa ako traktorista, pričom v priebehu odpracovaných rokov obsluhoval viaceré poľnohospodárske stroje, napr. rezačky, kombajn a tiež nakladač. V deň pracovného úrazu prišiel poškodený s nakladačom zn. JCB Loadall 536-710 (ďalej „nakladač“) na skládku odpadov za účelom vysypania oceľového kontajnera, ktorý priviezol zamestnanec PK s traktorom na vlečke. Poškodený pred samotným zdvihnutím oceľového kontajnera  sa s nakladačom postavil za traktor s vlečkou pozdĺž poľnej cesty naľavo od skládky. Premiestnenie oceľového kontajnera mal poškodený vykonať s nakladačom prostredníctvom reťazového štvorzávesu, ktorého konce (4 háky) boli uchytené o držiaky na kontajneri a spoločné oko reťazového návesu bolo zavesené o držiak, ktorý slúžil na upnutie prídavného zariadenia. Rameno výložníka nakladača bolo mierne cca 1 m vysunuté. S takto zaveseným bremenom vykonal poškodený zodvihnutie oceľového kontajnera, pričom nakladač sa začal nakláňať na ľavú stranu. Pri naklonení sa oceľový kontajner na vlečke posunul a hmotnosť kontajnera prevrátila nakladač na jeho ľavú stranu. Prevrátením nakladača došlo k pritlačeniu ľavej hornej končatiny poškodeného o jeho konštrukciu a zem. Poškodený v priebehu popisovanej udalosti utrpel devastačné poranenie ľavej ruky, t. j. poškodenie zdravia. Inšpektori práce pri vyšetrovaní príčin a okolností vzniku pracovného úrazu vychádzali z fotodokumentácie z miesta udalosti vyhotovenej príslušníkmi policajného zboru, z výpovede poškodeného a tiež zamestnanca PK, z písomných dokumentov predložených zamestnávateľom, ako aj z ďalších skutočností zistených počas výkonu inšpekcie práce. Na základe dokladov predložených zamestnávateľom bolo zistené, že poškodený bol držiteľom platného dokladu obsluhy stavebných strojov a držiteľom vodičského preukazu pre skupiny A, B, C a T. Zamestnávateľ ďalej predložil aj záznam zo školenia, ktorým preukázal, že poškodený bol oboznámený s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP. Súčasťou uvedeného školenia boli v zmysle osnovy aj návod na obsluhu nakladača, technologické postupy a bezpečnostné predpisy pre stroje používané na úseku rastlinnej výroby, pre pracovné stroje v opravárenstve, stavebníctve a mechanizácii. Ako bolo ďalej pri inšpekcii práce zistené, na nakladači bola vykonaná technická kontrola, ktorá potvrdila, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Skutočnosť, že nakladač bol v plne funkčnom stave, potvrdil aj samotný poškodený. Vyšetrovaním pracovného úrazu bolo zistené, že jeho príčinou bolo použitie nebezpečného pracovného postupu zo strany poškodeného tým, že pred manipuláciou so zaveseným bremenom (kontajnerom) prostredníctvom nakladača, neskontroloval povrch terénu, kde sa pohyboval s nakladačom, tzn., či sa na ňom nenachádzajú nejaké nerovnosti, výmole, ktoré pri prenášaní zaveseného kontajnera spôsobili nestabilitu nakladača. Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by poškodený pri obsluhe nakladača využil svoje odborné vedomosti a bezpečnostné pokyny, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, k závažnému pracovnému úrazu nemuselo dôjsť. (iH)