Ide doteraz o najväčší počet
akceptačných listov, ktorý poskytla sporiteľom za jeden kalendárny
rok. Pre porovnanie, v roku 2019 bolo vydaných 39 893 akceptačných
listov. Akceptačný list vydáva Sociálna poisťovňa takému sporiteľovi,
ktorý má záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(DSS). Požiadať oň môže osobne v pobočke, no v uplynulom roku sa dôraz
kládol na jeho požiadanie prostredníctvom elektronickej schránky
sporiteľa aktivovanej na Ústrednom portáli verejnej správy
(www.slovensko.sk). Nárast vydaných akceptačných listov v roku 2020
naznačuje zvýšený záujem sporiteľov o ich prestup v rámci II.
dôchodkového piliera do inej DSS. V prípade, že sporiteľ do inej DSS
ešte neprestúpil, resp. od jeho posledného prestupu uplynul viac ako
jeden rok, vydanie akceptačného listu je bezplatné. V ostatných
prípadoch za vydanie akceptačného listu sporiteľ platí 16 eur.
Akceptačný list pri osobnom požiadaní vybavuje pobočka na počkanie, v
prípade elektronickej žiadosti zašle akceptačný list do elektronickej
schránky sporiteľa a sporiteľ ho následne odovzdá tej DSS, do ktorej
sa rozhodol prestúpiť. (iH)