Kontroly budú vykonávať až do septembra, teda do konca tohtoročnej letnej sezóny. V rámci cieleného štátneho zdravotného dozoru hygienici preverujú pôvod surovín a polotovarov na výrobu zmrzliny, hygienickú úroveň jej podávania a prevádzkovú hygienu zariadení. Pozornosť venujú aj použitým farbivám v zmrzlinách, kontrolujú tiež dátum spotreby a minimálnej trvanlivosti surovín a polotovarov, z ktorých bola nebalená zmrzlina vyrobená a teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach. Hygienici zabezpečujú aj náhodné odbery sterov z pracovných plôch a náhodné odbery vzoriek zmrzliny na ich mikrobiologické a chemické vyšetrenie, čím si overujú kritérium zdravotnej bezpečnosti. „Hygienické kontroly, ktoré realizujeme, majú svoje opodstatnenie – prevádzkovateľov usmerníme a upozorníme na dodržiavanie hygienických požiadaviek vyplývajúcich z platnej  legislatívy. Cielené kontroly je potrebné vnímať ako opatrenia za účelom prevencie a ochrany zdravia obyvateľov, ktorá je pre nás prvoradá. Radi by sme aj tohtoročnú letnú sezónu požiadali prevádzkovateľov zariadení o súčinnosť a spoluprácu počas výkonu kontrol,“ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik SR. Orgány verejného zdravotníctva kontrolujú prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny každú letnú sezónu. Počas tej minuloročnej vykonali celkovo 1504 kontrol, pričom  skontrolovali 975 „zmrzlinární“. Nedostatky zistili v 253 prevádzkach, čo predstavuje 26 % z kontrolovaných subjektov. Najviac prevádzok so zistenými nedostatkami sa nachádzalo v Nitrianskom kraji, v Prešovskom kraji, v Trnavskom a v Banskobystrickom kraji. Nedostatky, teda porušenia požiadaviek platných právnych predpisov, boli zistené pri kontrolách v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny nachádzajúcich sa v územnej pôsobnosti všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Za zistené nedostatky bolo pri kontrolách uložených spolu 169 blokových pokút v celkovej sume 14 109 eur a začatých bolo 53 správnych konaní vo veci uloženia pokuty. (iH)