Vzhľadom na dlhodobú aplikáciu prvkov politiky súdržnosti (kohézie) do rozvoja slovenskej ekonomiky je možné očakávať, že vplyvom jej prispôsobovania sa priemeru EÚ zaznamenajú najväčší pokles pracovných miest strojárstvo, automobilový priemysel, stavebníctvo a doprava. Podľa inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica je riešením podpora tvorby nových pracovných podnikateľských príležitostí a pracovných miest v sektoroch ako sú služby, zdravotníctvo a sociálna pomoc, pôdohospodárstvo či výskum a vývoj. Slovensko dnes stojí na križovatke ďalšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Je preto mimoriadne dôležité strategicky efektívne a cielene využiť zdroje v rozsahu cca 4,75 mld. eur investícií z verejných financií na stabilizáciu 350 tis. pracovných miest. Kľúčovými zdrojmi týchto investícií sú Fond obnovy a odolnosti, štandardné európske programy a štátny rozpočet. Strata 350 tis. pracovných miest do roku 2035 by znamenala výpadok sociálnych odvodov na úrovni 3,1 mld. eur ročne, výpadok zdravotných odvodov v objeme 1,2 mld. eur ročne a výpadok výberu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 264,7 mil. eur ročne. Takýto výpadok odvodov by mohol mať za následok kolaps sociálnej záchrannej siete na Slovensku. „Pokiaľ nevyužijeme efektívne dostupné verejné zdroje, v budúcnosti budeme odkázaní len na populistické robustné programy podpory udržania pracovných miest financované cez rôzne typy daňových a odvodových úľav s priamym vplyvom na deficit rozpočtu verejnej správy. Slovensko sa týmto môže dostať do cyklickej dlhovej špirály,“ dodáva Peter Helexa, výkonný riaditeľ IstroAnalytica. (iH)