Pandémia koronavírusu a jej socioekonomické dôsledky majú vážny a potenciálne dlhodobý vplyv na učenie, duševnú pohodu, rozvoj a ochranu detí. Hrozí, že deti zaostanú vo vzdelávaní, upadnú do chudoby a stanú sa obeťami násilia, zneužívania a zanedbávania. Mnohé deti majú obmedzený alebo nerovný prístup k službám a starostlivosti. Pandémia odhalila pretrvávajúcu nespravodlivosť a vážne nedostatky v systémoch ochrany detí na celom svete. Viac ako 1,5 miliardy študentov na celom svete postihlo zatvorenie škôl, pričom minimálne každý tretí študent (t. j. viac ako 460 miliónov) nemá prístup k dištančnému vzdelávaniu. Pre veľa detí, obzvlášť pre tie, ktoré žijú v konfliktných oblastiach alebo sa nachádzajú v mimoriadne ťažkej životnej situácii, znamená škola nielen prístup ku vzdelávaniu, ale aj prístup k vode a hygienickým zariadeniam, strave, starostlivosti a bezpečiu, ku ktorým by sa inak nedostali. Bez prístupu k týmto službám mnohé z nich upadli do extrémnej chudoby alebo sú nútené odísť zo školy a nájsť si prácu. V snahe riešiť tieto problémy vyzvali v septembri EÚ a UNICEF prostredníctvom iniciatívy SOS svet k podpore opatrení na zachovanie prístupu ku vzdelaniu pre všetky deti. V dôsledku pandémie sa zvýšil aj počet nahlásených prípadov sexuálneho zneužívania detí cez internet. V júli EÚ schválila stratégiu EÚ na účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí a v septembri legislatívny návrhktorý zabezpečuje, aby príslušné spoločnosti mohli naďalej odhaľovať a nahlasovať prípady sexuálneho zneužívania detí online a odstraňovať v rámci svojich služieb súvisiaci obsah. EÚ takisto pokračuje v implementácii projektu CLEAR Cotton, ktorým monitoruje situáciu detí a zabezpečuje, aby sa nevracali k detskej práci a predčasne neukončovali školskú dochádzku. Práve schválený akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024 stanovuje opatrenia na presadzovanie, ochranu a napĺňanie všetkých práv všetkých detí. Jeho vykonávanie bude podporené viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027, v ktorom sa opätovne potvrdzuje význam práv dieťaťa prostredníctvom geografických programov a tematických iniciatív. Naším ďalším krokom je prijať v roku 2021 stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa. Jej cieľom bude riešiť výzvy, ktoré vyplynuli z pandémie a navrhnúť opatrenia na posilnenie zapojenia detí, ochrany a presadzovania práv dieťaťa na všetkých úrovniach v EÚ a na celom svete. To ide ruka v ruke s odporúčaním o európskej záruke pre deti, ktoré predložíme budúci rok. Európska záruka pre deti pomôže členským štátom pri plnení cieľa, aby deti ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením mali prístup k základným službám, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, potraviny a kvalitné bývanie. Deti majú nevídanú príležitosť stať sa hlavnými aktérmi zmeny. Je našou spoločnou zodpovednosťou poskytnúť im prostriedky na dosiahnutie svojho plného potenciálu; pretože tak sa budujú slobodné, inkluzívne, prosperujúce, mierové a demokratické spoločnosti.“ (iH)